Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Verksamhetsdokument

Här hittar du fakultetsgemensamma dokument, handlingsplaner, riktlinjer och strategier.

Strategisk plan och handlingsplaner

Juridiska fakultetens strategiska plan omfattar perioden 2018–2026 och bygger på den strategiska planen för Lunds universitet för samma period.

De visioner, strategier och prioriteringar som kommer till uttryck i den universitetsgemensamma planen anpassas här till den Juridiska fakultetens verksamhet och förutsättningar. Planen utgör vidare grunden för fakultetens handlingsplaner för olika områden.

Juridiska fakultetens strategiska plan 2018–2026 (PDF, 2170 kB, öppnas i nytt fönster).
Lunds universitets strategiska plan 2018–2026.

Fakultetens strategiska plan kompletteras av treåriga handlingsplaner av ett mer operativt slag med tydligt uppsatta och uppföljningsbara mål och åtgärder. Handlingsplanerna avser forskning och utbildning på forskarnivå, utbildning, hållbar utveckling samt internationalisering. Handlingsplanerna följs årligen upp av fakultetsstyrelsen.

Övriga verksamhetsdokument

Anställningsordningen innehåller de regler för anställning som universitetet tillämpar. Regelverket bygger på att universitetet ska erbjuda en tydlig och transparent väg till anställning och fortsatt karriärutveckling.

Handläggningsordningen syftar till att ge stöd i det praktiska arbetet med rekrytering och befordran av lärare och innehåller en beskrivning av processen och de olika moment som ingår.

I riktlinjer för antagning som docent berörs behörighets- och bedömningsgrunder så väl som rutiner för handläggning och prövning. Begreppet docent är en kompetenstitel och syftet med att anta docenter är att tillgodose universitetets behov av kvalificerad kompetens.

Den akademiska meritportföljen är en mall som kan till exempel användas vid ansökan om anställning som lärare.

Totalbudgeten för universitetet ingår som en del av det budgetunderlag som ska lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år. I budgetunderlaget redovisar universitetet sitt förslag till finansiering av verksamheten de tre kommande budgetåren samt de ambitioner som finns gällande hur verksamheten ska utvecklas. 

Universitetsstyrelsen vid Lunds universitet har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt februarisammanträde kan besluta om en totalbudget för Lunds universitet. 

Juridiska fakultetens totalbudget omfattar samtliga intäkter och kostnader uppdelade på utbildning och forskning. 

Juridiska fakultetens budget 2024 (PDF, 442 kB, öppnas i nytt fönster)

Ett stort antal ärenden bereds inom Juridiska fakulteten och för att arbetet ska fungera effektivt delegerar fakultetsstyrelsen beslutanderätten till olika underorgan och i vissa fall enskilda tjänstemän.

Vidaredelegationer vid Juridiska fakulteten (PDF, 281 kB, ny flik)

Juridiska fakultetens kompetensförsörjningsplan fokuserar på frågor om rekrytering samt kompetensutveckling och karriärutveckling. Kompetensförsörjning handlar därutöver också bland annat om förändring och utveckling av arbetsuppgifter och organisation samt goda arbetsvillkor.

Kompetensförsörjningsplanens giltighetstid har förlängts till och med 2023-10-01 enligt beslut i Juridiska fakultetsstyrelsen per 2022-11-23.

Juridiska fakultetens kompetensförsörjningsplan 2023-2025 träder i kraft den 2 oktober 2023 enligt beslut i Juridiska fakultetsstyrelsen per 2023-05-24.

Juridiska fakultetens kompetensförsörjningsplan 2020–2022 (PDF, 297 kB, öppnas i nytt fönster)

Juridiska fakultetens komptensförsörjningsplan 2023-2025 (PDF, 318 kB, öppnas i nytt fönster)