Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning

Kvalitetsarbete är all verksamhet som bidrar till att säkerställa, utveckla och förbättra utbildningens kvalitet. Arbetet utgår från standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) och det nationella kvalitetssäkringssystemet som Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ansvarar för.

Fakultetens struktur för uppföljning av kvalitetsutvecklingen i utbildningen består av följande centrala delar:

  • Inrättande och avveckling av program
  • Jämställdhet och likabehandling
  • Kursvärdering och kursutvärdering
  • Kvalitetsdialog
  • Studentinflytande
  • Studerandeskyddsombud
  • Utbildningsutvärdering

Inrättande och avveckling av program

Information om inrättande och avveckling av program på universitets medarbetarwebbplats.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Juridiska fakulteten bedriver ett kontinuerligt arbete för jämställdhet, likabehandling och mångfald via en jämställdhets- och likabehandlingskommitté. Du är välkommen att vända dig till kommittén om du har uppmärksammat problem eller har förbättringsidéer som har med jämställdhet, likabehandling eller mångfald att göra. Du kan läsa mer om fakultetens arbete i dessa frågor här.

Fakultetens jämställdhets- och likabehandlingskommitté.

Vidare information om fakultetens arbete med jämställdhet, likabehandling och mångfald. 

Kursvärdering och kursutvärdering

Efter varje avslutad kurs ska kursvärdering och kursutvärdering genomföras. Syftet är dels att samla in studenters uppfattningar om kursen, dels att skapa ett underlag för kursutveckling samt återkoppling till studenterna.

Kursvärdering

På varje kurs ges studenter möjlighet att anonymt framföra sina åsikter till lärare/examinator genom att fylla i en kursvärderingsblankett.

Kursutvärdering

Juristprogrammet

Efter varje avslutad kurs genomförs en kurskonferens där lärare/examinator tillsammans med kursombud går igenom resultatet från studenternas kursvärderingar. Kursombuden får möjlighet att framhålla vilka problem och styrkor de anser är centrala och lärare/examinator kan ge bakgrunden till de pedagogiska beslut som fattats samt ställa frågor för viktig input. Kurskonferensen ger underlag till förändringsarbete på kursen.

Masterprogrammen

Två gånger per termin genomförs programmöten där programansvariga och programkoordinator tillsammans med studentrepresentanterna går igenom resultatet från studenternas kursvärderingar. Studentrepresentanterna får möjlighet att framhålla vilka problem och styrkor de anser är centrala och programledningen kan ge bakgrunden till de pedagogiska och administrativa beslut som fattats samt ställa frågor för viktig input. Programmötena ger underlag till förändringsarbete på de enskilda kurserna och programmet som helhet.

Under hösten 2020 utvärderades processen kring kursvärderingar och kursutvärderingar av Juridiska fakultetsstyrelsens nämnd för utbildning på grund- och avancerad nivå (NUGA). Ett förslag har tagits fram i samarbete med Juridiska förening om hur processen kan förbättras som kommer implementeras under hösten 2021.

Kvalitetsdialog

Som en del av fakultetens kvalitetsarbete genomförs årligen en kvalitetsdialog rörande utbildningen med avdelningen Kvalitet och utvärdering vid Lunds universitet. Dialogen sker utifrån ett antal frågeställningar och fördjupningsområden.

Kvalitetsdialogen syftar till att ge en överblick över utbildningens förutsättningar, utveckling och utmaningar. Dialogen ska säkerställa och möjliggöra att kvalitetssäkringsarbete och utveckling synliggörs och följs upp.

Studentinflytande

Fakultetens arbete med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling görs i nära samarbete med studenter och doktorander. Deras engagemang i fakultetens nämnder och råd utgör en viktig resurs och fakulteten arbetar systematiskt för studentinflytande genom att säkerställa studenternas och doktorandernas medverkan i utvärdering och utveckling av verksamheten.

Studenter på grundnivå (kandidatprogram) och avancerad nivå (masterprogram) representeras av Juridiska föreningen (JF), juriststudenternas studentkår. Juridiska föreningen utser representanter till olika nämnder på fakulteten och finns bland annat representerade i nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå samt i fakultetsstyrelsen. Det är även Juridiska föreningen som ansvarar för kursombuden på respektive termin på fakultetens utbildningsprogram.

Besök Juridiska föreningen i Lunds webbplats.

Studenter på forskarnivå (doktorander) representeras av Lunds doktorandkår (LDK) genom Juridiska doktorandrådet (JDR). Juridiska doktorandrådet utser representanter till olika nämnder på fakulteten och finns bland annat representerade i Juridiska fakultetsstyrelsens nämnd för utbildning för forskarnivå samt i fakultetsstyrelsen (NUF).

Studerandeskyddsombud

Det finns fyra studentskyddsombud vid fakulteten som företräder studenterna i frågor rörande den fysiska och psykosociala studiemiljön. Till studentskyddsombuden kan du alltid vända dig för att få hjälp och stöd i din utbildning eller för andra händelser som uppkommer i samband med din utbildning.

Utbildningsutvärdering

Rektor har 2018-03-15 fattat beslut om Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet (dnr V 2016/179) samt Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet (dnr STYR 2016/179). Av besluten framgår att fakultetsstyrelsen ansvarar för att genomföra utvärdering av utbildning med målsättningen att all examensgrundande utbildning ska utvärderas minst vart sjätte år, med start senast den 1 januari 2019.

Med utgångspunkt i dessa rektorsbeslut har Juridiska fakultetsstyrelsen 2018-11-21 beslutat att vicedekanen har det övergripande ansvaret för samtliga utvärderingar. Ansvaret för genomförandet av utvärderingen för utbildningen på forskarnivå ligger på fakultetsstyrelsens nämnd för utbildning på forskarnivå (NUF). Ansvaret för genomförandet av utvärderingen för utbildningen på grund- och avancerad nivå ligger på fakultetsstyrelsens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå (NUGA). Representanter från dessa nämnder ska regelbundet informera fakultetsstyrelsen om hur arbetet med utvärderingarna framskrider.

Kvalitetsutvärderingen på alla utbildningsnivåer ska ske dels genom en självvärdering, dels genom kollegial granskning av externa sakkunniga som utses av fakultetsstyrelsen.

Studentmedverkan ska ske genom deltagande av representanter från Juridiska fakultetens doktorandråd när det gäller utbildningen på forskarnivå och från Juridiska föreningen när det gäller utbildningen på grund- och avancerad nivå.

Utvärderingarna sker i tre omgångar där utbildningen på forskarnivå utvärderas först, därefter masterprogrammen European Business Law och International Human Rights Law, och slutligen Juristprogrammet.

Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet dnr STYR 2016/179 (visas som PDF)

Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet dnr STYR 2016/179 (visas som PDF)