Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsetik och etikprövning

Om du planerar att bedriva forskning som involverar människor eller behandling av personuppgifter kan du behöva ansöka om etiskt tillstånd enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen).

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Forskning får godkännas endast om den kan utföras med respekt för människovärdet och ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten måste finnas innan forskningen får påbörjas.

Forskning som bedrivs vid Lunds universitet måste respektera lagar och regler i det land där forskningen bedrivs, men dessa får inte tas till intäkt för etiskt oförsvarbar forskning. Lunds universitet beslutade därför 2021-03-25 om föreskrift om etisk standard för forskning som avser människor och som bedrivs utomlands. Föreskriften reglerar universitetets forskning utomlands och syftar till att universitetets forskare lever upp till en standard som minst motsvarar den svenska när de bedriver forskning i andra länder. Du hittar föreskrifterna på Lunds universitets medarbetarwebb, under Regler - forskning.

Flera av fakultetens forskare är aktiva i olika typer av etiska kommittéer, både inom Lunds universitet och på regional och nationell nivå. Det pågår också ett forskningssamarbete med forskare i etik vid Lunds universitet. Från och med 2021 kommer en särskild kurs i etik att vara obligatorisk för alla doktorander vid Lunds universitet.

Juridiska fakultetsstyrelsen har 2019-05-29 beslutat om riktlinjer om etikprövning. Fakulteten också har inrättat en arbetsgrupp för etiska överväganden under ledning av prodekanen för forskning. För frågor om etiska överväganden till arbetsgruppen, vänligen kontakta professor Christian Dahlman eller professor Vilhelm Persson.

Riktlinjer om etikprövning finns bland fakultetens verksamhetsdokument.

Vetenskapligt ombud

Docent Björn Petersson vid Filosofiska institutionen, har utsetts till vetenskapligt ombud för Humanistiska och Teologiska samt Juridiska fakulteterna för perioden 2022-07-01–2025-06-30.

Medarbetare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna samt Juridiska fakulteten har möjlighet att vända sig till Petersson i frågor som rör god vetenskaplig sed, exempelvis frågor kring publicering, författaransvar och forskningssamarbeten.

Vetenskapligt ombud är en funktion som inrättades av rektor i maj 2019. Varje fakultet ansvarar för att utse sitt ombud. De vetenskapliga ombuden rapporterar årligen till fakultetsledningen och ingår i ett fakultetsövergripande nätverk.

Kontakt

Christian Dahlman

Professor
christian [dot] dahlman [at] jur [dot] lu [dot] se (christian[dot]dahlman[at]jur[dot]lu[dot]se)

Vilhelm Persson

Professor
vilhelm [dot] persson [at] jur [dot] lu [dot] se (vilhelm[dot]persson[at]jur[dot]lu[dot]se)