Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Innan antagning

Vill du utveckla din forskarkarriär inom juridik och vara en del av en framstående forskningsmiljö? Här hittar du svar på vanliga frågor om antagningsprocessen och vad som krävs för antagning.

Utlysning av anställning som doktorand sker som regel två gånger om året. En gång i början på vårterminen och en gång i början på höstterminen.

För att ansöka om antagning till utbildningen på forskarnivå vid Juridiska fakulteten behöver du följande dokument:

 • En projektbeskrivning (maximalt fem sidor) på engelska, svenska, danska eller norska, som beskriver och problematiserar det aktuella forskningsläget och formulerar tydliga syften och forskningsfrågor.
 • Ett curriculum vitae (CV) som visar din allmänna kompetens, som relevant utbildningsbakgrund, relevant arbetslivserfarenhet och betyg.
 • Ett examensarbete eller annat skriftligt arbete som styrker din förmåga inom ditt valda forskningsområde.
 • Minst en och högst två referenspersoner som kan intyga din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen.

En projektbeskrivning ska bifogas till ansökan. Beskrivningen ska inte innehålla en fullständig redogörelse för projektets genomförande. Det är givetvis först under arbetets gång som projektet så småningom tar fastare former.

Projektbeskrivningen ska först och främst avspegla ett intresse för ett ämne och att den sökande har gjort sig några föreställningar om ämnet, syftet med projektet och metoden för dess genomförande.

Projektbeskrivningen får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg. 

Riktlinjer för projektbeskrivning fastställda av Juridiska fakultetsstyrelsens forskningsnämnd (PDF, 198 kB, ny flik)

Bedömningen av en sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen baseras på följande bedömningsgrunder:

 1. Sökandes allmänna kompetens:
 • Kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet.
 • Förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö.
 • Relevant utbildningsbakgrund och betyg.
 • Relevant arbetslivserfarenhet.
 1. Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:
 • Förmåga att beskriva och problematisera det aktuella forskningsläget.
 • Tydlighet och logiskt sammanhang i formuleringen av syfte och forskningsfrågor.
 • Stringens i rättslig argumentation och analys.
 • Adekvans i val av metod och teori.
 • Förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt.
 • Språklig begriplighet och korrekt formalia.

Dessa bedömningsgrunder används för att bedöma och rangordna ansökningarna och utvärdera sökandes potential att genomföra framgångsrik forskning på forskarnivå inom juridik.

För att bli antagen krävs även att sökanden antingen anställs som doktorand eller bedöms ha motsvarande finansiering för utbildningen.

Besluten om antagning prövas av nämnden för utbildningen på forskarnivå. Innan beslut fattas, förbereder en beredningsgrupp, utsedd av nämnden, ärendet. Beredningsgruppen består av ledamöter i nämnden, en studierektor och en doktorandrepresentant.

Nämnden för utbildning på forskarnivå kan besluta att bjuda in ett mindre antal sökande till en intervju. Beslutet kan vara i enlighet med beredningsgruppens förslag eller avvika från det. Kontakten mellan kallade sökande och potentiella handledare sker vanligtvis vid den här tidpunkten, om det inte redan har skett.

De inbjudna sökande kommer att bli intervjuade av nämnden för utbildning på forskarnivå. Intervjun, som utgår från ansökan, syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hens förmåga att klara av forskarutbildningen. 

Efter intervjuerna gör nämnden för utbildning på forskarnivå en rangordning bland de sökande och presenterar ett motiverat förslag till beslut om antagning till forskarutbildningen. Sökande bör normalt ges minst två veckor att ta del av förslaget och ha möjlighet att lämna in invändningar mot det. Om inga invändningar görs, fattas beslutet enligt förslaget.

Kontakt

Richard Croneberg

Studierektor för utbildningen på forskarnivå 
richard [dot] croneberg [at] jur [dot] lu [dot] se (richard[dot]croneberg[at]jur[dot]lu[dot]se)