Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

När du är antagen

Vi erbjuder doktorander en strukturerad och effektiv utbildning genom exempelvis individuella studieplaner, handledning och obligatoriska kurser.

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen innehåller en tidsplan för doktorandens utbildning, information om handledningsarrangemang, beskrivning av åtaganden för både doktoranden och nämnden, samt andra faktorer som behövs för att säkerställa en effektiv utbildning. Det är ett dynamiskt verktyg som kontinuerligt uppdateras enligt nämndens riktlinjer. Doktoranden och handledarna dokumenterar tillsammans forskningsprojektets vetenskapliga problem, utveckling och pågående planering.

Den individuella studieplanen och doktorandens avhandlingsarbete följs upp en gång per år av nämnden. Vid uppföljningen informerar doktoranden och handledarna nämnden om deras arbete och framsteg i utbildningen. Nämnden kan göra ändringar i studieplanen om det behövs. Innan ändringar genomförs ges doktoranden och handledarna möjlighet att ge sina synpunkter. Uppföljningen utgör också en del av underlaget för prefektens beslut om förlängning av doktorandens anställning.

Handledning

Handledning inom utbildningen skall vara kvalificerad och ges på ett professionellt, initierat och reflekterande sätt.

 I samband med antagning till utbildningen på forskarnivå skall nämnden för utbildningen på forskarnivå utse en huvudhandledare och en biträdande handledare för doktoranden.  Huvudhandledaren ska vara docent och ha huvudansvaret för att doktoranden får det stöd och den hjälp som krävs för att genomföra avhandlingsarbetet.

Båda handledarna skall besitta tillräcklig expertis för att kunna handleda doktoranden och ha tid, kunskap, erfarenhet och engagemang för att kunna ge avhandlingsarbetet tillräckligt stöd.  

Varje doktorand har rätt till kontinuerlig handledning vid minst sex tillfällen varje läsår. En skriftlig plan för handledning skall upprättas i samråd mellan handledare och doktorand. Doktoranden har rätt till handledning under de fem år (fyra års heltidsstudier) som utbildningen på forskarnivå normalt beräknas ta i anspråk för doktorsexamen. För utbildning som avslutas med licentiatexamen omfattar doktorandens rätt till handledning två års heltidsstudier. Rätten till handledning gäller om inte nämnden med stöd av HF 6 kap 30 § beslutar annat.

Kurser

Doktorandutbildningen vid Juridiska fakulteten innefattar inte bara avhandlingsskrivande, utan också kurser som är viktiga för att uppnå doktorsexamen (eller licentiatexamen). Dessa kurser motsvarar 33 högskolepoäng för doktorsexamen (18 högskolepoäng för licentiatexamen).

Här är de tre obligatoriska kurserna:

Denna kurs bygger på doktorandernas forskningsprojekt och de metodologiska frågor som uppstår i samband med dessa projekt. Målet är att ge doktoranderna en stark teoretisk grund.

Forskarskolan i rättsvetenskap är en viktig del av doktorandutbildningen vid Juridiska fakulteten. Den består av en pågående seminarieserie som leds och struktureras av erfarna forskare, i nära samarbete med handledarna. Forskarskolan fokuserar på doktorandernas egna forskningsprojekt och de metodologiska utmaningar som uppstår i samband med dem. Målet är att stärka doktorandernas förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder och främja deras vetenskapliga kreativitet.

Undervisningen i forskarskolan kan hållas på både engelska och svenska, beroende på behoven. De seminarier som bygger på doktorandernas egna seminarieunderlag kan hållas på svenska om de är skrivna på svenska.

Genom att delta i forskarskolan får doktoranderna en unik möjlighet att fördjupa sin kunskap inom rättsvetenskap och vidareutveckla sina forskningsfärdigheter. Genom att diskutera och analysera forskningsprojekt och metodologiska frågor i en stimulerande miljö kan doktoranderna utforska nya perspektiv och utveckla sin egen vetenskapliga identitet.

Forskarskolan i rättsvetenskap spelar en viktig roll i att förbereda doktoranderna för deras framtida forskningskarriärer och bidrar till en stark och dynamisk forskningsgemenskap vid Juridiska fakulteten.

Denna kurs syftar till att förbereda doktoranderna för att bedriva forskning enligt höga etiska standarder och följa forskningsetiska regler och riktlinjer, särskilt när det gäller forskning som involverar människor.

Kursen är ett samarbete mellan Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska fakulteten och Ekonomihögskolan. Den är öppen för doktorander från alla tre fakulteter.

Läs mer om kursen (sam.lu.se) 

Kontakt

Martin Sunnqvist

Professor i rättshistoria
martin [dot] sunnqvist [at] jur [dot] lu [dot] se (martin[dot]sunnqvist[at]jur[dot]lu[dot]se)

 

Kontakt

Richard Croneberg

Biträdande universitetslektor, studierektor för forskarutbildningen
richard [dot] croneberg [at] jur [dot] lu [dot] se (richard[dot]croneberg[at]jur[dot]lu[dot]se)