Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputationer 2012

Timo Minssen

Assesing the Inventiveness of Big Pharmaceuticals under European & US Patent Law
A comparative study with special emphases on DNA & protein-related inventions

Datum för disputation: fredagen den 16 november 2012
Fakultetsopponent: professor Are Stenvik, Oslo universitet, Norge
Ämne: civilrätt

Abstract

The implications and applications of biotechnology continue to be at the centre of public debate. In the light of rapid scientific advances and novel insights, the multi-faceted discussions are particularly fierce with regard to patents on DNA–related technology. In the often very emotionally-led debate basically two directly conflicting schools of thoughts can be identified. Some people believe for multiple reasons that DNA, and in particular human DNA, is much more than a mere chemical structure. They believe that any form of patenting DNA, or of the natural processes it is involved in, is utterly wrong, since any DNA and the information it contains is the embodiment of the code of life and should be regarded part of the common heritage of mankind. Some patent opponents go even further and argue for a prohibition of patents on proteins. Others, and in particular the life science industry, assert that DNA and proteins are simply chemical compounds, albeit complex ones. Thus they claim that it should be principally possible to grant various types of patents directed to isolated DNA sequences and proteins. In the past, U.S. and European patent authorities have basically followed this line of thinking. Thus, the grant of patents on DNA- and protein- related technology had become routine.

While it almost seems impossible to reconcile these fundamentally diverging views, the purpose of this thesis is related to a third area of debate. It focuses on the fierce discussions among those who principally support patents on DNA -related technology over particular threshold-requirements for receiving such patents, the appropriate scope/form of its protection, and its exclusionary effects.

This study scrutinizes one crucial aspect pertaining to the latter debate. More specifically, it investigates how the European and US patent systems interpret and apply the so called "inventive step" (Europe) or "non-obviousness" requirement (U.S.) vis-à-vis bio-pharmaceutical technology with a special emphasis on DNA-and protein related inventions. In addition to evaluating the de lata situation through analysis of recent case law and regulations, this study also discusses the impact of the inventive step/non-obviousness requirement on biomedical innovation. In that regard particular attention is given to the continuing debates over a variety of significant issues, such as the appropriated scope of protection to be conferred to patents, the "obvious to try" issue and hindsight problems, but also pharmaceutical life cycle strategies and the notion of a so called “innovation gap” in the pharmaceutical sector. Recognizing that the gravity of potential and actual problems associated with DNA- and protein related patents is often difficult to assess and depends on a variety of “pre-grant“ and “post-grant” factors that fall outside the scope of the analysis, this study highlights the importance of a properly balanced and stringent application of the inventive step/non-obviousness requirement in order to achieve well defined “high quality” patents that may either forestall problems or at least provide a sound basis for more comprehensive solution models.

Justitia med våg i höger hand och svärd i vänster hand. DNA-helixar som leder in i klocka. Målning.

Kristine Kruma

An Ongoing Challenge
EU Citizenship, Migrant Status and Nationality


Datum för disputation: tisdagen den 5 juni 2012
Fakultetsopponent: professor em Kees Groenendijk, Radbounds universitetet, Nederländerna
Ämne: folkrätt

Abstract

Nationality originated along with development of the modern nation-State. However, growing global migration, travel and increasing communications have led to creation of multiple individual loyalties in addition to national identity. This is further facilitated by mobility of capital, foreign investment, and establishment of transnational corporations.

Dismantling national borders and granting directly effective rights to EU citizens broadens our understanding about belonging only to the limited territory of a single State. Therefore, the primary focus of the study is the status of EU citizenship and rights which EU citizens can enjoy qua EU citizens. The thesis is premised on an argument that the EU should continue to strengthen its structures including EU citizenship to allow its Member States in their togetherness to remain competitive in a globalized world. The stronger the status of EU citizenship the better protection will be available to individuals exploring their rights, thus contributing to the EU. The status of migrants arriving and residing in the EU as well as nationality represent an opportunity to ensure transition from nation-based statuses to trans-national ones. The thesis discuss EU citizenship as part of the construction of a different status from national citizenship. This should not lead to removal of national citizenship and identity but to building up another layer of trans-national identity.

EU citizenship cannot be studied thoroughly if isolated from other regimes. Therefore the thesis studies interrelationships with regulation of legal immigration, integration and the national context of Latvia. For this reason, the study focuses on commonalities, tracing interrelationships and changes brought by developments in statuses and rights attached to them under different regimes.

Vitt pussel med en bit som saknas.

Göran Ohlson

Vikten av vinst
En studie om syftets betydelse i bolagsstyrning


Datum för disputation: måndagen den 14 maj 2012
Fakultetsopponent: professor Daniel Stattin, Uppsala universitet, Sverige
Ämne: civilrätt

Abstract

Vinstsyftet uppmärksammas i samhällsdebatten bl.a. i samband med privatisering av vård, skola och omsorg samt ohämmad exploatering av arbetskraft och naturtillgångar. I denna studie granskas vinstsyftet i kontexten av svensk näringslagstiftning men också i perspektivet av marknadsekonomins historiska utveckling och dagens samhällsdebatt om näringslivets samhällsansvar.

Att identifiera och förklara målet är avgörande för att fokusera, utveckla metoder och skapa konstruktiv samverkan samt inte minst för att bedöma resultatet av en verksamhet. När det gäller syftet med affärsverksamhet har diskussionen mycket kommit att handla om principfrågan huruvida ägarnas avkastningsintresse skall utgöra det enda syftet eller om verksamheten skall bedrivas med inriktning på att tillgodose intressena hos en bredare krets av intressenter. Diskussionen handlar således mycket om den ena eller den andra intressentmodellen skall gälla, med potentiellt samhällsomvälvande dimensioner och tydliga politiska inslag, vilket gör att frågeställningarna blir tämligen ogripbara och svåra att omsätta i praktiken. Samtidigt ägnas ringa uppmärksamhet åt syftesbestämningen i kontexten av existerande företeelser, såsom företag som tillämpar andra syften än renodlat vinstsyfte eller företag som kombinerar olika syften. I studien diskuteras hur det i verkligheten förhåller sig med syftesbestämningen i näringslivet på ett mer konkret plan och vilka risker som uppkommer när andra syften än vinstsyfte tillämpas eller när syftet är inadekvat eller oklart.

Målet med verksamhet i aktiebolag betraktas som ointressant att närmare utveckla vilket resulterat i att det schabloniserade vinstsyftet har gjorts till en s.k. ”default”-regel i aktiebolagslagen, dvs. vinstsyftet gäller om inte annat syfte är angivet i bolagsordningen. Att skilja mellan mål och medel tilldrar sig inte heller något intresse och företagsledningar bjuder över varandra med åtaganden om att främja hållbar utveckling utan att reflektera hur åtagandena förhåller sig till målet. Vinstsyfte och politiska mål sammanblandas vid drift av offentligt ägda företag; hur tillämpningen av de olika målen ska ske förklaras inte. I studien övervägs hur vinstsyftet och andra mål, som t.ex. att upprätthålla hög standard i undervisningen i bolagiserade skolor eller god omsorg i bolagiserade vårdinrättningar, skulle kunna bringas att harmoniera på ett trovärdigt sätt.

Trots att syftet är den övergripande handlingsnormen vid drift av företag utvisar studien att syftesbestämningen är outvecklad vilket skapar risker för samtliga intressenter och en onyanserad debatt. Författaren menar att utveckling av syftesbestämningen är nyckeln till rationella organisationsformer för företagsverksamhet med skiftande inriktningar och intressentkonstellationer.

Studien utmynnar i slutsatsen att förståelsen av syftet med en företagsverksamhet är grunden för att bedöma och kontrollera riskerna med att engagera sig i verksamheten. Alternativa syften i näringsverksamhet bör inte diskrimineras av lagstiftningen. Men det bör införas uttryckliga krav på transparant syfte som återspeglar företagets egentliga inriktning och syftet skall konsekvent följas i beslutsprocessen.
 

In English

This study focuses on the purpose of commercial operations as a key factor in the governance of firms. The background is that the extensive discussions about the purpose of the firm, primarily within the economic and legal disciplines, have for a long time been polarized between two positions: shareholder primacy and stakeholder theory. These discussions are carried out in in the context of considering radical consequences for society in case the classic monistic purpose in terms of profit maximisation to the benefit of the shareholders is abandoned or compromized.

In view of the width and complexity of the issue, the importance of having an adequate purpose and complying with the defined purpose seems to have been forgotten. This study is questioning the rationale in trying to define a generally applicable purpose. Instead the existing pluralism in terms of both objectives and stakeholders among commercial operations is recognized. On that basis, focus is on the importance of having an adequate purpose reflecting the specific operation and constellation of constituents of each firm.

Pursuant to Swedish company law, making profit is the legally defined purpose. In principle the purpose of making profit must be adhered to in the decision-making process if no other purpose has been properly established in accordance with the rules applicable for the type of entity concerned. However, actual use of other purposes than profit maximisation in commercial operations within the state, municipal and private sectors is practised. Such practise goes on without always replacing the profit generating purpose. The legislator is also encouraging the use of alternative purposes. Recognizing that the commercial legislation to a large extent is based on the profit making purpose at the same time as use of other purposes is practised without having been properly established, the study is identifying legal risks as a result thereof. Moreover, ways for mitigating the risks and making the pertinent legislation more coherent are explored. The principal conclusion is that more stringent requirements on the establishment of adequate and transparent purpose as well as adherence to the established purpose ought to be introduced in Swedish company law.

Bild på skyskrapor i Shanghai i blåa toner. Foto.

Hanna Pettersson

Frihet från underordning
En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda


Datum för disputation: torsdagen den 3 maj 2012
Fakultetsopponent: professor Niklas Bruun, Helsingfors universitet, Finland
Ämne: civilrätt

Abstract

Avhandlingen behandlar diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda. Utgångspunkten är de EU-rättsliga direktiven om deltidsarbete och visstidsanställning, tillsammans med svensk rätt inom samma område. Syftet är att erbjuda en tolkning av diskrimineringsrätten som ett redskap för att åstadkomma frihet från underordning. För detta syfte hämtas inspiration från den kritiska rättspositivismens idé om den autonoma individen som en central del av den moderna rättens djupstruktur.

Avhandlingen innehåller en analys av gemensamma nämnare för olika diskrimineringsgrunder, och av kopplingen mellan diskrimineringsrätten och underordning. Diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda jämförs med andra slags diskriminering. Dessutom analyseras förbuden mot diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda, liksom andra rättsliga instrument i deltids- och visstidsdirektiven, med frågan om arbetstagares underordning eller frihet i centrum. Avhandlingen innehåller också en diskussion av ”behovsanställningars” arbetsrättsliga status.

Utöver analysen av arbetsrätten, behandlar avhandlingen också svensk socialförsäkringsrätt i relation till deltidsarbete och visstidsanställningar. Rätten till ersättning vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet undersöks.
 

In English

Freedom from subordination
A critical legal study of discrimination of part-time and fixed-term workers


This dissertation deals with discrimination of part-time and fixed-term workers. The EU directives on part-time and fixed-term work, as well as Swedish law in the same area, are the starting point of the analysis. The aim is to offer a reading of discrimination law as an instrument for freedom from subordination. Inspiration is found in critical legal positivism’s idea of the autonomous individual as central to the deep structure of modern law.

The dissertation gives an analysis of common denominators of discrimination law, and of connections between discrimination law and subordination. Discrimination of part-time and fixed-term workers is compared to other types of discrimination. Furthermore, discrimination of part-time and fixed-term workers, as well as other legal instruments in the part-time and fixed-term work directives, is analysed in terms of employee subordination and freedom. The study also includes a discussion of the status of “work on demand” employment relationships according to Swedish labour law.

In addition to the analysis of labour law regulation, the dissertation provides a discussion of Swedish social security law in relation to part-time and fixed-term work. Entitlement to unemployment benefit, sickness benefit and parental allowance is examined.

Beige bakgrund med röda och svarta rutor.