Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputationer 2007

Jenny Julén Votinius

Föräldrar i arbete
En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning

Datum för disputation: fredagen den 23 november 2007
Fakultetsopponent: professor Niklas Bruun, Helsingfors universitet, Finland
Ämne: civilrätt

Abstract

Avhandlingen behandlar förvärvsarbetande småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning. Utgångspunkten i avhandlingen är att arbetsrättens regler om föräldraskap, trots sitt tämligen starkt formulerade rättighetsskydd, i praktiken har en förhållandevis svag normativ position i arbetslivet och i arbetsrätten. Föräldraskapsreglernas svaga position kan förklaras som ett resultat av en normativ konflikt, eller inkoherens, som präglar rättsområdet, och som innebär att avvikande normer och värden inkräktar på föräldraskapsreglernas domän och försvagar deras position. Avhandlingens centrala syfte är att, mot bakgrund av en redogörelse för de relevanta rättsreglernas innehåll, utveckla och analysera denna normativa konflikt. I detta syfte ingår särskilt att undersöka föräldraskapsreglernas svaga position utifrån de könsrelaterade föreställningar om arbetstagare och föräldrar, som finns i samhället, och som även kommer till uttryck i rätten och i den rättsliga argumentationen. Avhandlingen inleds med en redogörelse för innehållet i rättsreglerna gällande arbetstagares föräldraskap under deras hundraåriga historia, återger argumentationen kring dessa regler, samt klarlägger och diskuterar de värdeförändringar som denna rättsutveckling speglar. Följande kapitel, kapitel tre, ägnas åt vardagslivets könsrelaterade föreställningar om föräldraskap och kön. Kapitel fyra behandlar könsrelaterade föreställningar om arbetstagare, och hur sådana föreställningar inverkar på de formella och informella villkor som bestämmer möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. I kapitel fem, sex och sju undersöks de särskilda arbetsrättsliga regler, gemenskapsrättsliga och svenska, som gäller för arbetstagare som har ett föräldraansvar, eller som står i begrepp att få ett föräldraansvar. Kapitel åtta och nio behandlar de föräldraskapsrelaterade reglerna i det större arbetsrättsliga sammanhang där de hör hemma. Härigenom uppnås en mer fullständig analys av föräldraskapsreglernas innehåll. I det tionde och sista kapitlet förs en avslutande principiell diskussion om de centrala frågor som aktualiserats genom avhandlingen. Här kopplas också avhandlingens grundläggande frågeställningar till en framåtblickande analys med utgångspunkt i de den senare utvecklingen i arbetslivet.
 

In English

This dissertation deals with the position of working parents in labour legislation and the protection. The starting point for the thesis is that the rules in labour law concerning employees’ parenthood, despite the fairly strongly formulated protection of their rights, in practice have a relatively weak normative position in working life and in labour law. The weakness of the rules on parenthood can be explained as a result of a normative conflict, or incoherence, affecting the judicial sphere, which means that deviating norms and values encroach on the rules about parenthood and weaken their position. The central aim of the dissertation is to elucidate and analyse this normative conflict, against the background of an account of the content of the relevant legal rules. To achieve this purpose requires specially studying the weakness of the rules on parenthood due to gender-related notions about employees and parents which exist in society, and which are also expressed in the law and the legal argumentation. Initially the dissertation surveys the content of the legal rules concerning employees’ parenthood during the hundred years they have existed, cites the argumentation concerning these rules, and clarifies and discusses the changes in values reflected by this legislative development. The following chapter, chapter three, is devoted to gender-related notions about parents in everyday life. Chapter four examines how gender-related ideas about employees influence the formal and informal conditions that determine the ability to combine work with parenthood. Chapters five, six, and seven investigate the special rules of labour law, both EC law and Swedish law, which apply to employees who have parental responsibility or are about to have parental responsibility. The eighth and ninth chapters deal with rules related to parenthood in the large context of labour law to which they belong. This leads to a more complete analysis of the meaning of the rules on parenthood. In the tenth and last chapter there is a theoretical discussion of the central issues raised in the book. Here the basic questions posed by the dissertation are also linked to a forward-looking analysis based on recent developments in working life.

Röd bakgrund med ett barnhuvud till vänster.

David Reidhav

Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

Datum för disputation: den 24 maj 2007
Fakultetsopponent: professor José Juan Moreso
Ämne: allmän rättslära

Abstract

Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. Det visas även hur jämförelsen av fall utifrån dimensionella egenskaper kan struktureras vid analogiargumentation. Vilka skäl som finns för att föredra olika sätt att göra analogislut diskuteras. Frågor som behandlas i avhandlingen är vidare: förhållandet mellan analogiargumentation och s.k. misstag i tidigare fall, huruvida analogiargument måste göras via regler (regel baserade) för att vara acceptabla inom en juridisk kontext, olika användningar av analogislut inom rätten samt vilken roll formell rättvisa har i normativ diskurs. Rättsfall från olika rättssystem och rättsområden exemplifierar analogiargumentation vilket visar att denna typ av argumentation inte är unik för ett specifikt rättssystem eller rättsområde. Avhandlingen befattar sig primärt med juridiska analogislut men mycket av det som sägs om sådan argumentation är inte begränsat till en juridisk kontext och kan därför ha relevans för andra kontexter.

In English

This doctoral dissertation is a study on analogy-based arguments in law. Its overarching aim is to clarify reasoning by analogy in law. A model is proposed for analyzing and assessing arguments from analogy in law. The dissertation shows how analogy-based arguments in law proceed, what form they can be given and separates different steps involved in assessing whether such arguments establish the acceptability of their conclusions. It also structures the comparison of cases with respect to dimensional properties of which cases may have more or less. What reason can be given for preferring different ways of arguing from analogy in law is examined. Other central issues dealt with in the dissertation are: the relation of reasoning by analogy to past mistakes, whether arguments from analogy must be rule-based in order to be compelling, different uses of arguments from analogy in law, and the role of formal justice in normative discourse. Cases from several legal systems and areas of law exemplify reasoning by analogy, showing that this type of reasoning is not unique to a particular legal system or a particular field of law. Even though the dissertation focuses on reasoning by analogy within a legal context, much said in the dissertation of analogy-based arguments is not limited to a legal context and may thus be useful for other fields than law.

Andreas Inghammar

Funktionshindrar - med rätt till arbete?
En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland


Datum dör disputation: fredagen den 23 februari 2007
Fakultetsopponent: professor Örjan Edström, Umeå universitet, Sverige
Ämne: civilrätt

Abstract

​Arbete är centralt i det moderna samhället. Samtidigt står många människor av olika anledningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Att detta i särskild utsträckning gäller personer med funktionshinder har i många länder fått till följd att lagstiftning antagits för att på olika sätt öka arbetskraftsdeltagandet för denna grupp. De bestämmelser som reglerar arbete och funktionshinder spänner över områden som aktiva arbetsmarknadsåtgärder, anställningsskydd och diskrimineringslagstiftning. I denna bok behandlas utformning och tillämpning av dessa regler i svensk, engelsk och tysk rätt och även EU-rättens förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

Boken innehåller rättsdogmatiska och komparativa analyser av regler kring aktiva åtgärder som till exempel kvotering och skyddade anställningar och kring anställningsskydd och diskriminering. Bland annat analyseras hur funktionshinder definieras och hur definitioner påverkar användningen av olika regelsystem. Dessutom undersöks hur rättsreglerna ger uttryck för spänningar mellan olika intressen, normativa grundmönster, och hur korrelationen mellan rättigheter och skyldigheter kommer till uttryck i de undersökta rättsreglerna.

In English

This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. Obviously legislators in all three countries, and more recently in the European Union, have realised that access to the labour market is a vital and important part of societal inclusion and participation.

The study provides a legal dogmatic and comparative analysis of the field of law and raises questions about how rights are provided to individuals under these laws in the different national settings and in what way the legislation represents or reproduces different normative patterns.

Three different legal areas appear all over the dissertation, these are positive measures, employment protection and discrimination law. Legislation on positive measures, such as quota-legislation and regulations on supported or sheltered employment, vary widely between the countries, as do employment protection legislation, while the disability discrimination legislation in the different countries is turning into a more EC-conform shape in line with recent EC-legislation on discrimination.