Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiering

Lunds universitet administrerar flera rese- och forskningsbidrag. De flesta kan sökas två gånger per år, i februari och september. Andra har särskilda ansökningstider. Fakulteten meddelar när olika ansökningsperioder är aktuella.

Fakulteternas rese- och forskningsbidrag.

Genom verktyget Pivot-RP kan anställda på Lunds universitet bevaka nationella och internationella utlysningar av forskningsmedel. Skapa fritt en egen inloggning.

På Lunds universitet finns enheten Forskningsservice som ger hjälp och stöd åt forskare och forskargrupper i frågor om extern forskningsfinansiering.

Forskningsservices webbsida.

Finansiärer

Nedan följer en lista på finansiärer där du som forskare kan söka ekonomiskt stöd. 

Finansiärer för doktorander återfinns längre ned på sidan.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Detta gör BRÅ genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. BRÅ arbetar på uppdrag av regering och riksdag, på eget initiativ och i samverkan med andra myndigheter och organisationer. BRÅ ska, enligt regeringen, särskilt prioritera brottsförebyggande arbete, våldsbrott, narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, rasistiska brott, våld mot kvinnor och vardagsbrottslighet.

Brottsförebyggande rådets webbplats. 

Holger Crafoord donerade 1980 3 miljoner kronor till en stiftelse med uppgift att "utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål".

Genom ytterligare donationer av Anna-Greta och Holger Crafoord och genom värdetillväxt har stiftelsens kapital ökat till 5,3 miljarder kronor (marknadsvärde) den 31 december 2021. Stiftelsen har sedan starten lämnat ut över 2,0 miljarder kronor i bidrag för olika ändamål.

Crafoordska stiftelsens webbplats.

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som var allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.

Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. Enligt stiftelsens stadgar kan anslag även utgå såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervisningen inom landet samt för annan till förverkligande av stiftelsens ändamål lämplig åtgärd.

I ansökan bör uppges om anslag sökts eller kommer sökas hos annan bidragsgivare för samma ändamål. Ansökningar om anslag ska, för att kunna behandlas vid vårens sammanträde, vara stiftelsen tillhanda senast den 15 mars 2022.

Ansökningsblanketten finns på Advokatsamfundets webbplats.

Blanketten kan även beställas hos Kristina Midebjörk på telefon 08-459 03 17 eller via e-post kristina [dot] midebjork [at] advokatsamfundet [dot] se (kristina[dot]midebjork[at]advokatsamfundet[dot]se).

Stiftelsens adress är:
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning
c/o Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) stödjer och initierar grundläggande forskning och behovsstyrd forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd, omsorg och sociala relationer.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds (FORTE) webbplats.

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne utlyser resestipendier för masterstudenter och doktorander för forskning rörande internationella förhållanden och internationellt samarbete.

Ansökningstiden under 2022 är 15 juni – 15 september.

Information och elektronisk ansökningsblankett finns på forskarstiftelsen Theodor Adelswärds minnes webbplats.

Institutet för arbetsmarknadspoltisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genomföra: utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.

IFAU har ett fast ansökningstillfälle per år och ansökan om forskningsbidrag ska vara inkommen till IFAU senast den 1 oktober.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings (IFAU) webbplats.

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse lämnar bidrag för främjande av undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning främst inom områdena ekonomi, medicin, naturvetenskap, juridik och kultur. Stiftelsen delar ut anslag företrädesvis i form av personliga stipendier eller i form av bidrag för direkta utgifter.

Johan och Jacob Söderbergs stiftelses webbplats.

Konkurrensverket är en central myndighet för konkurrensfrågor och lyder under Näringsdepartementet. Till Konkurrensverket har knutits ett råd, Rådet för konkurrensfrågor, med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner samt myndigheter. Rådets uppgift är att stimulera forskningen på området samt tillföra verket sådana resultat från utvecklingen inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verksamheten. Rådet är beredningsorgan vid verkets bedömningar av ansökningar om stöd till forskning.

Konkurrensverkets webbplats.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien har till uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens webbplats.

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, t.ex. för att söka efter stipendier och bidrag.

Länsstyrelsernas webbplats.

Mistra - stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Mistra arbetar för en hållbar utveckling genom att investera i samverkan mellan forskare och användare - för att lösa viktiga miljöproblem. Mistra vänder sig till de som vill bidra till lösningar på viktiga miljöproblem. Det sker genom forskning som bygger broar mellan såväl vetenskapliga discipliner som forskning och praktisk nytta. Forskare från olika vetenskapliga discipliner, liksom praktiker från svenska företag, myndigheter, lagstiftare, internationella förhandlare och frivilligorganisationer kan medverka i Mistras forskningsinsatser. Även forskare och praktiker från andra länder än Sverige kan medverka tillsammans med svenska forskare och praktiker.

Mistras webbplats.

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Verkets stöd till andra aktörer i deras miljöarbete går i första hand ut på att utveckla och förmedla kunskap, formulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp och utvärdera. Därutöver deltar Naturvårdsverket med arbetsinsatser i både olika EU-instanser och i arbetet med internationella konventioner. Dessutom bedrivs olika typer av miljösamarbete på nordisk bas, tillsammans med länder i Östeuropa och med viss utvecklingsländer.

Naturvårdsverkets webbplats.

Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning och Nordiska samarbetsnämnden för samhällsforskning (NOS-HS) utlyser bland annat medel för nordiska tidskrifter.

Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning och Nordiska samarbetsnämnden för samhällsforsknings (NOS-HS) webbplats.

Ragnar Söderbergs stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Ragnar Söderbergs stiftelses webbplats.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en stiftelse som har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning genom att dela ut projektanslag till enskilda forskare eller forskargrupper. Fonden har stor betydelse för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning.

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) webbplats.

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) skall enligt sina stadgar främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. Stiftelsens olika insatser ska leda till:
nya internationella kontaktmönster för svensk forskning och högre utbildning
effekter på miljöer och institutioner, inte bara för individer
att identifierade behov av internationalisering tillgodoses.

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forsknings (STINT) webbplats.

Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning beviljar författarbidrag för framtagande av rättsvetenskapliga verk samt vissa forskningsstipendier vid svenska juridiska fakulteter.

Stiftelsen för rättsvetenskaplig forsknings webbplats.

Sida - styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida är en statlig myndighet och ansvarar för den största delen av Sveriges bistånd, eller internationellt utvecklingssamarbete som det heter i formella sammanhang. Sida ansvarar också för en stor del av det svenska samarbetet med Central- och Östeuropa.

Styrelsen för internationellt utvecklingsarbetes (Sida) webbplats.

Svenska Försäkringsföreningen - sök finansiellt stöd till försäkringsprojekt och deltagande i studieresor.

Svenska Försäkringsföreningens webbplats.

Svenska Institutet är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.

Svenska institutets webbplats.

Swedish Fulbright Commission främjar utbyte inom utbildning mellan Sverige och USA.

Fulbright Commission Swedens webbplats.

Torsten Söderbergs stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Torsten Söderbergs stiftelses webbplats.

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning så att den uppnår en stark ställning internationellt. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation. Ämnesområdet humaniora och samhällsvetenskap prioriterar och stöder grundforskning inom humanistisk, samhällsvetenskaplig, juridisk och teologisk fakultet. Även andra ämnesområden kan få bidrag av vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådets webbplats.

Wenner-Gren Stiftelserna stödjer internationellt vetenskapligt utbyte.

Wenner-Gren Stiftelsernas webbplats.

Finansiärer för doktorander

Stiftelsen grundades 1997 med syfte att föra vidare Theodor Adelswärds starka intresse för internationell politik och hans engagemangför mellan folkligt samarbete för fred och demokratiutveckling efter första världskriget. Stiftelsen vill främja unga människors kunskaper om internationella förhållanden.

Forskraftstiftelsen ändamål är att främja studier som utvecklarungdomars kunskaper inom ämnesområdet internationella organ, internationellt samarbete och internationella förhållanden, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt frågor kring energi,miljö och hållbar utveckling, med fokus på de samhällsvetenskapliga, rättsliga, ekonomiska och politiska dimensionerna. Fokus ska vara på aktörer och processer som är gränsöverskridande, vilket utesluter frågeställningar som enbart gäller ett visst land.

Stiftelsen delar ut resestipendier om högst 100 000 kronor för materialinsamling utomlands i samband med doktorsavhandling, som ska framläggas vid universitet eller högskola i Sverige inom ett år för stiftelsens relevanta ämnesområde.

Utlysningsperiod 2022: 15 juni – 15 september

Ansökan kan endast göras elektroniskt på forskarstiftelsen Theodor Adelswärds webbplats.

Till kvinnlig juridikstuderande vid Uppsala, Lunds eller Stockholms universitet. Företräde och, om två stipendier inom fonden är lediga, rätt att erhålla båda tillkommer den som är sysselsatt med doktorsavhandling. Stipendium utdelas av juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och får uppbäras i tre år med möjlighet till högst tre års förlängning.

Tre stipendier med utlyst belopp 80 000 kronor (årsbelopp).

Mer information finns på Uppsala akademiförvaltnings webbsida

Stiftelsen grundades 1919 och har enligt stadgarna till syfte att utveckla och främja utbytet av de vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheterna mellan Sverige och USA/Kanada. Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut och förmedla stipendier till forskning och högre studier (master, doktorand och postdoktor) i USA och Kanada.

Information om stipendier på Sverige-Amerika Stiftelsens webbplats.

Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000-200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25-35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Stipendiaten ska också haft någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet.

Hans Werthér Fondens webbplats.

Föreningen är en ideell organisation och har till ändamål att främja kunnandet i Sverige avseende svensk och internationell entreprenad-och konsulträtt.

Föreningen delar årligen ut ett stipendium, eller i undantagsfall flera stipendier, inom föreningens verksamhetsområde. Stipendiemottagaren kan vara studerande (grundutbildning eller forskarutbildning) inom svenskt universitet/högskola.

Sista ansökningsdag är den 20 juni och 31 december årligen.

Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtts (SVEFEK) webbplats.

Sweden-Japan Foundation utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka anslag. Sökande ska ha fast anknytning till Sverige. Studietiden i Japan måste omfatta minst tre månader.

Sweden Japan Foundations webbplats.

Kontakt

Kerstin Gidlöf

Forskningshandläggare 
kerstin [dot] gidlof [at] jur [dot] lu [dot] se (kerstin[dot]gidlof[at]jur[dot]lu[dot]se)

Process och tidslinje för extern forskningsfinansiering