Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK) – 15 hp

Utvidgad juridisk introduktionskurs (JURF12) – distanskurs

Detta är Sveriges bästa kurs i vardagsjuridik. Den ger dig praktiskt användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med som privatperson. Kursen har platsgaranti, alla med grundläggande behörighet kommer in. Studenterna med bäst resultat på kursen blir erbjudna en plats på juristprogrammet oavsett betyg eller högskoleprovsresultat.


Juridik präglas av problemlösning. När du studerar juridik tränas du att dra slutsatser som både tar hänsyn till lagstiftningen och till verkliga omständigheter. Det finns ett regelverk att falla tillbaka på, med det som utgångspunkt lär du dig att vända och vrida på utmanande situationer som kan uppstå mellan människor.

UJIK ger dig praktiskt användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med som privatperson. Det kan vara allt från vad som gäller om du blir uppsagd från jobbet till vad som krävs för att du ska få lämna tillbaka en ny mobiltelefon som inte fungerar.

För att antas till kursen krävs endast grundläggande behörighet. Det innebär att studenter som har en gymnasieexamen med grundläggande behörighet kommer att få en plats på kursen. Studenter som har fått kursens högsta betyg (betyget AB) erbjuds en plats på juristprogrammet vid Lunds universitet. Se avsnittet "Antagning från UJIK till juristprogrammet" nedan.

Kursen omfattar 15 högskolepoäng och erbjuds två gånger om året. På höstterminen ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper över en halv termin om 10 veckor. På vårterminen ges kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Kursen erbjuds inte under sommaren.

Kursen genomförs på distans med professionellt förinspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till oss, så hjälper vi dig. De enda momenten som är på plats är vid studiedagen, som är frivillig, och den avslutande salstentamen, som är obligatorisk. Salstentamen kan som regel skrivas i Lund, Helsingborg och Stockholm. 

Kursens innehåll

Kursen börjar med en genomgång av den juridiska metoden och hur den svenska och europeiska rättsordningen fungerar. Därefter behandlas ett stort antal rättsområden som du kommer att stöta på i din vardag. Du får bland annat lära dig om avtalsrätt, köprätt, konsumenträtt, fastighetsrätt, krediträtt, skadeståndsrätt, bolagsrätt, arbetsrätt, familjerätt och straffrätt. 

Kursens olika delar

Föreläsningar

För varje rättsområde finns ett antal videoföreläsningar som du får tillgång till via lärplattformen Blackboard. Du kan se videoföreläsningarna när det passar dig så att du som student själv kan planera dina studier.

Kurslitteratur och lagtext

Parallellt med föreläsningarna läser du kurslitteraturen med tillhörande lagtext. Vilken kurslitteratur som inför varje kurstillfälle utgör kursfordran framgår av litteraturlistan.

Spärrprov

Kursen inleds med två veckors studier i avtalsrätt följt av ett spärrprov som omfattar ett (1) högskolepoäng. Provet består av tio (10) flervalsfrågor som ska besvaras inom en timme. För att fortsätta på kursen måste du bli godkänd på spärrprovet. Du har under en veckas tid fem (5) försök på dig att klara spärrprovet.

Självrättande test

För att löpande kunna testa dina kunskaper finns ett antal självrättande test med flervalsfrågor. Testerna kan göras flera gånger och syftet är att underlätta din egen inlärning. Testerna är inte en del av de examinerande momenten.

Övningsuppgifter

De frivilliga övningsuppgifterna knyter an till de olika rättsområdena. Uppgifterna rättas och kommenteras med individuell feedback. Syftet med övningsuppgifterna är att hjälpa dig vidareutveckla dina kunskaper. Övningsuppgifterna är inte en del av de examinerande momenten.

Obligatoriska prov

I kursen ingår sex (6) obligatoriska skriftliga prov som omfattar totalt sju (7) högskolepoäng. Dessa görs på distans. Du får individuell feedback på dina svar från lärarna som arbetar på kursen. Du måste vara godkänd på samtliga prov för att få skriva kursens avslutande tentamen. Det spelar dock ingen roll om du blir godkänd på ordinarie prov eller ett omprov.

Studiedagen

Under varje kurstillfälle finns det möjlighet att besöka Juridiska fakulteten i Lund för att delta på föreläsningar, träffa andra studenter och genomföra rättegångsspel. Studiedagen i Lund är helt frivillig, men brukar vara väldigt uppskattad. Om du vill finns även möjlighet att boka in ett möte med studievägledarna på fakulteten.

Tentamen

Den skriftliga examinationen motsvarar sju (7) högskolepoäng och är det avslutande momentet på kursen. Tentamen genomförs som en platsbunden salstentamen och kan som regel skrivas i Lund, Helsingborg eller Stockholm. Vilka studenter som erbjuds en plats på juristprogrammet vid Lunds universitet nästkommande termin baseras enbart på resultatet på tentamen. 

Antagning från UJIK till juristprogrammet

För antagning till juristprogrammet vid Lunds universitet gäller urvalskriterier fastställda av universitetets antagningsnämnd (dnr U 2023/988) samt universitetets antagningsordning (dnr STYR 2021/1876) med följande kompletteringar.

Vid antagning till juristprogrammet i Lund är tjugo procent av platserna avsatta för deltagare i Utvidgad juridisk introduktionskurs (JURF12) som uppnått betyget med beröm godkänd (AB). Sådana studenter kommer att erbjudas plats på juristprogrammet till terminen närmast efter genomgången kurs. Om antalet studenter som fått betyget med beröm godkänd på kursen överstiger tjugo procent av platserna på programmet, väljs de som erbjuds plats genom lottning inom gruppen som uppnått detta betyg.

För att erbjudas plats skall studenten

  • ha uppnått betyget med beröm godkänd (AB) vid det första ordinarie tentamenstillfället för kursen. Resultat från senare tentamenstillfälle får inte åberopas för antagning till juristprogrammet. 

  • ha sökt juristprogrammet i Lund som sitt förstahandsval på Antagning.se senast sista ansökningsdag den termin studenten läser kursen.

För kursdeltagare som kan styrka laga förfall vid första ordinarie tentamen och som vill kunna komma ifråga för antagning enligt ovan, anordnas dock ett extra tentamenstillfälle en vecka efter första ordinarie tentamen. Om det laga förfallet då inte upphört, anordnas ett extra tentamenstillfälle inom sju dagar från att det laga förfallet upphörde, dock inte senare än 30 dagar efter första ordinarie tentamenstillfälle. Extra tentamenstillfälle som anges i detta stycke likställs vid antagning till juristprogrammet med första ordinarie tentamenstillfälle. 

De kursmål som skall uppnås för betyget med beröm godkänt (AB) beskrivs i kursplanen under avsnitt 2. Kursplanen hittar du i en informationsruta på den här sidan. 

Information om registrering och sen anmälan

Du som har blivit antagen till kursen kommer kort innan kursstart att få ett e-postmeddelande från oss med all information du behöver för att registrera dig på kursen. E-postmeddelandet skickas till den e-postadress du uppgivit på Antagning.se. 

Om du inte fått något e-postmeddelande av oss senast dagen innan kursstart, kontrollera din skräppost. Hittar du inte e-postmeddelandet där, kontakta oss.

När du fått välkomstbrevet med information om registrering är det viktigt att du registrerar dig så fort som möjligt för att behålla din plats på kursen. Registreringen görs via student.ladok.se. All information finns i välkomstbrevet.

Tyvärr har vi inte någon sen anmälan på kursen.

Tidigt avbrott

Du som inte vill genomföra kursen har möjlighet att göra tidigt avbrott. Om du gjort ett tidigt avbrott är det möjligt för dig att söka kursen igen. Ett tidigt avbrott kan göras senast tre veckor efter kursstart, därefter blir avbrottet definitivt. Då kan du inte söka kursen igen. Du kan antingen göra ett tidigt avbrott via student.ladok.se eller genom att skicka ett e-postmeddelande till ujik [at] jur [dot] lu [dot] se (ujik[at]jur[dot]lu[dot]se).

Omregistrering

Du måste omregistrera dig om du önskar gå om en kurs du tidigare varit registrerad på och som du inte avslutat.

Du kan bara bli omregistrerad i mån av plats och på en termin då kursen ges. Våra kurser är så gott som alltid fyllda. Då är omregistrering inte möjlig.

Om du däremot endast vill bli examinerad på kvarstående prov, avslutande tentamen eller andra obligatoriska moment behöver du inte omregistrera dig. Kontakta oss i så fall.

Kontakt

UJIK-coacherna

ujik [at] jur [dot] lu [dot] se (ujik[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 10

UJIK:s grafiska logotyp.

Tentamensinformation

Kommande tentamenstillfällen är planerade till den och 2 juni och 11 augusti 2024.

Du som har läst Utvidgad juridisk introduktionskurs tidigare och önskar att skriva tentamen ska skicka ett e-postmeddelande till ujik [at] jur [dot] lu [dot] se (ujik[at]jur[dot]lu[dot]se) för att anmäla dig till tentamen.