Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hedersdoktorer 2023

Helle Krunke

Hedersdoktor Helle Krunke. Foto.
Hedersdoktor Helle Krunke. Foto: Lars Bahl.

Helle Krunke är professor i konstitutionell rätt vid Köpenhamns universitet, där hon är ledare för universitetets Centre for European and Comparative Legal Studies.

Hon är en internationellt erkänd forskare inom konstitutionell rätt och har ett mångårigt engagemang i det ansedda akademiska samfundet International Association of Constitutional Law (IACL), där hon sedan 2022 är president. Centrala teman i hennes forskning är populismens betydelse för den rättsliga utvecklingen och hur europeisering, digitalisering och klimatfrågor påverkat den konstitutionella rätten nationellt och globalt. Genom sin forskning har hon fört fram nordiska perspektiv i den internationella juridiska debatten och bidragit till internationaliseringen av den konstitutionella rätten i Danmark och övriga Norden. Därutöver har Helle Krunke haft viktiga utredningsuppdrag i Danmark, bland annat som ledamot i den politiskt och konstitutionellt uppmärksammade Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink (Minkkommissionen).

Helle Krunke har en nära anknytning till Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, bland annat genom återkommande samarbete med forskningsmiljöerna i offentlig rätt och EU-rätt. Särskilt kan framhållas hennes roll som forskningsledare i nätverket CONNOR 2030: Constitutionalism in the Nordics, där hon har varit drivande i att etablera samverkan mellan de juridiska fakulteterna vid Köpenhamns, Helsingfors och Lunds universitet. Inom ramen för nätverket har det arrangerats flera workshops, där doktorander i konstitutionell rätt och anknutna ämnen har getts stort utrymme att presentera och diskutera sina projekt. Helle Krunke har på så sätt bidragit till att understödja forskarutbildningen i offentlig rätt och EU-rätt vid Lunds universitet.

Erik Sjöman

Hedersdoktor Erik Sjöman. Foto: Magnus Länje.
Hedersdoktor Erik Sjöman. Foto: Magnus Länje.

Erik Sjöman är verksam som advokat och delägare på advokatbyrån Vinge i Malmö.

Erik Sjöman, som tog examen vid vår fakultet 2000, är en av Sveriges mest framträdande advokater inom bland annat aktiebolagsrätt, bolagsstyrning och aktiemarknadsrätt. Bland annat har detta tagit sig uttryck i att Erik i flera fall innehaft uppdrag som expert och sakkunnig i statliga utredningar. Erik har därutöver kontinuerligt givit värdefulla bidrag till den rättsvetenskapliga litteraturen och har publicerat omkring 50 rättsvetenskapliga artiklar och deltagit i flera bokprojekt. I många fall har detta skett i nära samverkan med forskare från juridiska fakulteten.

Erik har dessutom sedan en lång rad år varit en återkommande och mycket uppskattad föreläsare på flera av fakultetens fördjupningskurser och han var en av de ursprungliga initiativtagarna till startandet av ett affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU). Numera är Erik ordförande i ACLU och i den rollen bidrar han på ett mycket värdefullt sätt till fakultets forskning, utbildning och samverkan inom förmögenhetsrätten.