Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Distanskurser

Våra kurser är gjorda för att du ska kunna läsa dem var och när du vill. Därför är kurserna upplagda för att vara så flexibla och tillgängliga som möjligt. Till din hjälp finns videoföreläsningar, kurslitteratur och olika slags övningsuppgifter.

Videoföreläsningarna med fakultetens pedagoger finns tillgängliga på kurssidorna dygnet runt, så du kan studera när det passar dig. Under kursens gång kommer du ha tillgång till självrättande prov och även få göra ett antal problembaserade uppgifter. Samtliga uppgifter får du rättade med poäng, typsvar och personlig kommentar från lärarna på kursen. Vissa uppgifter är obligatoriska och ger högskolepoäng, medan andra uppgifter är frivilliga och enbart till för extra övning.

Kurserna är upplagda för deltidsstudier för att du ska kunna arbeta eller läsa andra kurser samtidigt. Det förekommer inga sammankomster förutom den avslutande salstentamen vilken hålls i Lund, Helsingborg och Stockholm. Kurserna är på grundnivå och det krävs inga förkunskaper i juridik för att kunna läsa dem.

Har du behov av riktat pedagogiskt stöd hittar du information på universitetets webbplats.

De kurser vi ger för tillfället är:

Barnkonventionen ur ett svenskt perspektiv omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar en halv termins heltidsstudier. Kursen innehåller fem (5) obligatoriska prov på distans, varav de första fyra ger 1,5 högskolepoäng och det sista tre högskolepoäng. Kursen avslutas med en obligatorisk och platsbunden tentamen som ger sex (6) högskolepoäng. Tentamen går att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen introducerar deltagaren till den svenska rättsordningen med ett särskilt fokus på FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Den ger deltagaren en grundläggande förmåga att tillämpa barnkonventionen och relatera dess artiklar till annan svensk lagstiftning. Genom att gå kursen får du som deltagare grundläggande kunskap om det svenska rättssystemet i allmänhet och hur barns rättigheter får uttryck i det systemet.

 

Kursens olika delar:

 • Avsnitt ett: Juridisk metod, Den svenska rättsordningen och Konventioner i den svenska rättsordningen.
 • Avsnitt två: Barnkonventionens artiklar och disposition, Barnkonventionens historia och Särskilt om tolkning av barnkonventionen
 • Avsnitt tre: Familjerätt, Socialrätt och Utbildningsrätt
 • Avsnitt fyra: Migrationsrätt
 • Avsnitt fem: Straffrätt
 • Avsnitt sex: Utsökningsrätt och Hyresrätt

 

Europeiska unionen är en av världens största och viktigaste ekonomier. För att optimera förståelsen av dess funktioner finns våra kurser i europeisk affärsjuridik nu tillgängliga både som fristående kurser och som kurspaket.

Kurspaketet på 15 högskolepoäng består av tre separata kurser (5 högskolepoäng vardera) som syftar till att ge deltagaren en övergripande förståelse för grunderna i europeisk affärsjuridik. Kurspaketet omfattar tio veckors heltidsstudier. Kurspaketet är användbart för personer både inom och utanför Europeiska unionen, oavsett om de är studerande, yrkesverksamma eller helt enkelt bara intresserade av Europeiska unionen och europeisk affärsjuridik. Förkunskaper i juridik och kunskaper om Europeiska unionen är inget krav.

Kurs 1: Europeisk affärsjuridik - förståelse för grunderna, kurskod JGSA01

Kursen ges som en webbaserad fristående kurs. Kursens längd är 3,5 veckors heltidsstudier. Kursen innehåller obligatoriska frågesporter och en skriftlig uppgift. 

De olika delarna av kursen:

 • Introduktion till EU-rätten
 • Källor och metod
 • Grundläggande principer
 • Tillämpning av EU-rätten och rättslig prövning
 • De ekonomiska friheterna
 • Den yttre dimensionen

Kurs 2: Europeisk affärsjuridik - Att göra affärer i Europa, kurskod JGSA02

Kursen ges som en webbaserad fristående kurs. Kursens längd är 3,5 veckors heltidsstudier. Kursen innehåller obligatoriska frågesporter och en skriftlig uppgift. 

De olika delarna av kursen:

 • Genomförande av affärstransaktioner
 • Etablering av ett företag
 • Anställa och arbeta i Europa
 • Betala skatter och följa miljönormer
 • Att lösa gränsöverskridande tvister
 • Fallstudier

Kurs 3: Europeisk affärsjuridik - Konkurrera i Europa, kurskod JGSA03

Kursen ges som en webbaserad fristående kurs. Kursens längd är 3,5 veckors heltidsstudier. Kursen innehåller obligatoriska frågesporter och en skriftlig uppgift.

De olika delarna av kursen:

 • Varumärken som viktiga tillgångar
 • Försvar av patent
 • Konkurrens: olagligt samarbete
 • Konkurrens: missbruk av dominerande ställning och fusioner
 • Försäljning till staten och statligt stöd
 • Juridiska texter och argumentation

 

Grundkurs i medicinsk rätt omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar en halv termins studier. Kursen är för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och för dig som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. Kursen kräver inga juridiska förkunskaper.

Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Kursens videoföreläsningar finns alltid tillgängliga, och du kan ta del av dem när det passar dig och repetera dem så ofta du vill. I anslutning till föreläsningarna finns självrättande prov som du kan använda för en snabb kunskapskontroll. Det finns också övningsuppgifter som du kan välja att skicka in och få feedback på. Parallellt med videoföreläsningarna läser du kurslitteratur och lagtext. I kursen ingår fyra obligatoriska skriftliga prov och ett obligatoriskt seminarium som ges på distans och ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod. Därefter behandlas följande områden:

 • Patientens rättsliga ställning
 • Vårdgivarens skyldighet att tillhandahålla vård och behandling
 • Personalens skyldigheter
 • Patientens samtycke och självbestämmande
 • Tillsynen över hälso- och sjukvården
 • Offentlighet och sekretess
 • Patientdatalagen
 • Psykiatrisk tvångsvård
 • Smittskydd
 • Vård i livets slutskede
 • Organdonation och organtransplantation
 • Grundläggande EU-rätt
 • Gränsöverskridande vård
 • Hälsa & mänskliga rättigheter
 • Genetiken & det mänskliga genomet
 • E-hälsa

 

Kursen är en introducerande kurs till juridiken som behandlar flertalet olika rättsområden och låter dig som student prova på allt från familjerätt till straffrätt och mycket däremellan. Kursen innehåller fem obligatoriska prov på distans, varav de första fyra ger 1,5 högskolepoäng och det sista 3 högskolepoäng. Kursen avslutas med en obligatorisk platsbunden tentamen som ger 6 högskolepoäng. På vår- och höstterminerna ges kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminerna ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor.

Kursen innehåller sex avsnitt:

 • Avsnitt ett: Juridisk metod, Den svenska rättsordningen, Konstitutionell rätt, Rättshistoria och Avtalsrätt
 • Avsnitt två: Köprätt, Konsumenträtt och Fordringsrätt
 • Avsnitt tre: Fastighetsrätt och Skadeståndsrätt
 • Avsnitt fyra: Associationsrätt, Arbetsrätt, Familjerätt och Successionsrätt
 • Avsnitt fem: Straffrätt och Processrätt
 • Avsnitt sex: EU-rätt och Genusperspektiv

 

Kursen är en introducerande kurs till förvaltningsrätten som behandlar flertalet olika rättsområden och låter dig som student prova på allt från offentlighetsprincipen till socialrätt och mycket däremellan. Kursen innehåller fyra obligatoriska prov på distans som ger 1,5 högskolepoäng vardera. Kursen avslutas med en obligatorisk och platsbunden tentamen som ger 9 högskolepoäng. På vår- och höstterminerna ges kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminen ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor.

Kursen innehåller fem avsnitt:

 • Avsnitt ett: Juridisk metod, Rättsteknik och studieteknik samt Förvaltningsrättens grunder
 • Avsnitt två: Offentlighet och sekretess samt Europarätt
 • Avsnitt tre: Politirätt och migrationsrätt, Socialrätt och socialförsäkringsrätt, Hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt Plan- och bygglagen
 • Avsnitt fyra: Förvaltningsförfarandet och Det förvaltningsrättsliga besvärsförfarandet
 • Avsnitt fem: Kommunalrätt och Extraordinärt rättsmedel

 

Utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK) omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar en halv termins heltidsstudier. Kursen är för de som är intresserade av juridik och vill få en översikt över rättsområdena och en grund för vidare studier inom ämnet. För att antas till kursen krävs endast grundläggande behörighet. Det innebär att studenter som har en gymnasieexamen med grundläggande behörighet kommer att få en plats på kursen. Baserat på resultatet som studenterna får på sluttentamen erbjuds de tjugo studenterna med högst poäng och betyget AB en plats på juristprogrammet vid Lunds universitet.

Kursen ges på distans vilket innebär att studenterna kan läsa kursen oavsett var man bor. Alla föreläsningar på kursen är förinspelade. Under kursens gång får studenterna tillgång till inlämningsuppgifter, övningsuppgifter och självrättande test. Övningsuppgifterna och de självrättande testerna är frivilliga att genomföra. Inlämningsuppgifterna är däremot obligatoriska och ska genomföras på bestämd tid. De enda momenten som är på plats är vid studiedagen, som är frivillig, och den avslutande skriftliga tentamen som är obligatorisk.

Kursen erbjuds två gånger om året. På höstterminen ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper då under 10 veckor, det vill säga augusti-november. På vårterminen ges kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper då under 20 veckor, det vill säga januari-juni. Kursen erbjuds således inte under sommaren.
Kursens upplägg
Kursens videoföreläsningar finns tillgängliga under hela kursens gång, och studenterna kan ta del av dem när det passar dem och repetera så ofta de vill. I anslutning till föreläsningarna finns självrättande test som studenterna kan använda för en snabb kunskapskontroll. Parallellt med videoföreläsningarna läser studenten kurslitteratur och lagtext.

Kursen inleds med två veckors studier i avtalsrätt och dessa två veckor avslutas med ett spärrprov bestående av flervalsfrågor. Provet ger 1 högskolepoäng och studenten måste vara godkänd på provet för att få fortsätta läsa kursen.
I kursen ingår sex obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna ger totalt 7 högskolepoäng och ska vara godkända innan du får delta i den skriftliga avslutande tentamen.

Kursen avslutas med en tentamen som skrivs på plats och kan skrivas i Lund, Helsingborg eller Stockholm. Tentamen ger 7 högskolepoäng. Antagningen till juristprogrammet är baserad på resultatet på denna tentamen.