Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sommarkurser

Nätkurser - för dig som vill studera juridik på distans

Vi har lång erfarenhet av att anordna nätburna kurser, och våra distanskurser är idag några av universitetets mest sökta kurser. Under sommarterminerna erbjuder vi olika distanskurser inom juridik. Kurserna vänder sig till såväl personer utan juridiska förkunskaper, som till personer som har studerat juridik tidigare men är intresserade av ett nytt rättsområde.

Har du behov av pedagogiskt stöd hittar du information på universitetets webbplats.

De sommarkurser som erbjuds under sommarterminen 2023 är:

Har du någonsin funderat på hur ditt kaffe eller te tar sig fram till dig? Har du någonsin tänkt på vilken sorts resa det har varit under så många århundraden? Vilka konsekvenser har den haft för människorna och samhällena eller regeringarna i de länder långt borta där dina kaffebönor eller teblad växer? Hur har det påverkat marken?

Genetiska resurser är av avgörande betydelse för mänskligheten. Från de frön som blir vår mat, biokemiska föreningar i läkemedel, eteriska oljor i kosmetika och till och med gummit i bildäck används genetiska resurser i alla aspekter av våra liv.

Och vi har känt till värdet av att samla in biologiskt material från avlägsna länder i århundraden. Berömda vetenskapsmän som Carl von Linné och Charles Darwin kände till betydelsen av kunskapen om arter över hela världen. Forskning om genetiska resurser och traditionell kunskap resulterar i innovationer och framsteg inom vetenskapen som i dag definierar vår arts motståndskraft.

Under århundraden har forskare som bedriver forskning om genetiska resurser samt inhemska (eller traditionella) kunskaper som är kopplade till genetiska resurser inte haft några rättsliga skyldigheter gentemot dem som tillhandahåller dessa resurser eller kunskaper. Redan från FN:s tidiga dagar fanns det en synlig oro för balansen mellan de ekonomiskt och tekniskt svagare staterna med rik biologisk mångfald i det globala syd och de vetenskapligt, tekniskt och ekonomiskt mer avancerade staterna i det globala nord. Under tiden har jorden börjat förlora en stor del av sin biologiska mångfald på grund av överexploatering av naturresurser.

För att lösa dessa problem enades det internationella samfundet om att inrätta ett system för tillträde och fördelning av nytta (ABS). Syftet med ABS är att rättvist fördela fördelarna av vetenskapen mellan dem som tillhandahåller och använder genetiska resurser genom att tillgången till genetiska resurser och traditionell kunskap omfattas av tillstånd och avtal om fördelning av nytta.

Den här kursen kommer att handla om hur den internationella rätten tar upp frågor om rättvisa, jämlikhet och etik när det gäller tillgång till och utnyttjande av genetiska resurser. Vi kommer att börja med att tala om de historiska, sociala och ekologiska aspekterna bakom inrättandet av det internationella ABS-systemet. Vi kommer att lära oss om viktiga internationella ABS-instrument som konventionen om biologisk mångfald och Nagoyaprotokollet. Vi kommer också att titta på hur ABS fungerar i praktiken och ta reda på leverantörernas och användarnas behov och prioriteringar genom fallstudier och rollspel. Sammantaget kommer vi att ha ett holistiskt tillvägagångssätt när vi undersöker ABS, en av de viktigaste delarna av internationell miljörättvisa och av FN:s mål för hållbar utveckling.

Om du vill delta i en kritisk och mångfacetterad diskussion om ett modernt element som syftar till att ta itu med en av de viktigaste globala miljöutmaningarna vi står inför i dag, då är den här kursen något för dig. Vi ser fram emot att träffa dig där!

Kursen är en flipped classroom-kurs. Det innebär att föreläsningar ersätts av förinspelade videoföreläsningar som studenterna kan titta på på kursens webbplats. Syftet med konceptet är att studenten får tillgång till delar av kursmaterialet i förväg, för att komma mer förberedd till seminarierna.

Det är möjligt att tillgodoräkna sig kursen inom det juridiska programmet vid Lunds universitet. För frågor om tillgodoräknande vid andra universitet hänvisas till berörd institution vid universitetet i fråga.

Denna distanskurs vänder sig i första hand till dig som vill komplettera din utbildning för att bli legitimationsbehörig eller för att kunna genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning. Även andra som vill fortbilda sig är välkomna att söka kursen. Kursen ingår som delkurs i vår populära lärarlyftsutbildning. Den liknar vår nätburna kurs i arbetsrätt, universitetets mest sökta kurs, men skiljer sig bland annat genom att den innehåller ämnesdidaktiska moment. Dessa ger praktiskt användbara verktyg och underlag för lektionsplanering som du kan använda direkt i hemklassrummet.

Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter eget schema. De centrala delarna av arbetsrätten som kursen behandlar är regleringen av anställningsavtalet, arbetstagarens förhållande till arbetsgivaren, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

 • Anställningsavtalet: Anställningsavtalets innehåll, ingående och upphörande. Gränserna för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Arbetslagstiftning, arbetsmiljö och ledighetslagstiftning.
 • Kollektivavtalet: Fackföreningarnas betydelse på arbetsmarknaden. Lönesättning, strejkrätten, MBL-förhandlingar samt kollektivavtalens tvingande verkningar för arbetsgivare och arbetstagare.
 • Diskrimineringsrätt: Diskrimineringslagstiftningens uppbyggnad, aktiva åtgärder och diskrimineringsförbud. Skillnader och likheter mellan olika diskrimineringsgrunder.

Kursens olika delar:

 • Föreläsningar: För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som spelats in med lärare vid fakulteten. Dessa kan du se på via blackboard när det passar dig.
 • Ämnesdidaktiska seminarier: Kursen innehåller två ämnesdidaktiska seminarier som är obligatoriska och omfattar 1 högskolepoäng vardera. Seminarierna ger dig moderna verktyg för gymnasieundervisning i juridik och du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna. Under seminarierna diskuteras arbetsrättens centrala juridiska begrepp och problemställningar och hur man som lärare kan göra det möjligt för gymnasieelever att identifiera och lösa sådana problem. Dessutom innehåller seminarierna projekt som syftar till att ge kursdeltagarna konkreta exempel på verktyg och övningar att använda i hemklassrummet för att bidra till en mer varierad undervisning i arbetsrätt och diskrimineringsrätt. Vi behandlar även hur man bäst förmedlar juridik på ett språk som gymnasieelever kan relatera till, etiska och moraliska aspekter av juridiken, juridikämnets koppling till gymnasieskolans karaktärsämnen samt hur man bedömer elevers prestationer och kunskapsutveckling. Seminarierna omfattar totalt fyra heldagar. Observera att seminarierna äger rum via internet i vår läroplattform blackboard. Seminarietillfällena är således inga fysiska träffar.
 • Självrättande test: I varje modul finns självrättande test med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest.
 • Övningsuppgifter: Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in dessa till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Dessa uppgifter har ingen betydelse för tentamen eller kursens fortsatta gång, utan är endast till för att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.
 • Obligatoriska prov: I kursen ingår tre obligatoriska skriftliga prov omfattande 3 högskolepoäng. Dessa görs på distans.
 • Examination: Skriftlig examination motsvarande 10 högskolepoäng sker i slutet av kursen. Utgångspunkten är att avslutande examination genomförs som en platsbunden salstentamen i Lund, Helsingborg eller Stockholm. Formatet för tentamen anpassas dock efter rådande omständigheter och eventuella förändringar av genomförandet meddelas därför senast i samband med kursstart.

 

Denna distanskurs vänder sig i första hand till dig som vill komplettera din utbildning för att bli legitimationsbehörig eller för att kunna genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning. Även andra som vill fortbilda sig är välkomna att söka kursen. Kursen ingår som en delkurs i vår populära lärarlyftsutbildning, är väl beprövad och har en direkt koppling till ämnesplanens mål. Kursen är en översiktskurs inom ämnesområdena straff- och processrätt. De ämnesdidaktiska momenten ger dig praktiskt användbara verktyg och underlag för lektionsplanering som du kan använda direkt i hemklassrummet.

Kursen består av två delar. Den första delen ger en helhetsbild av brotten samt en förståelse för kriminalpolitikens och straffpolitikens syfte och medel, straffsystemets uppbyggnad, kunskap om den allmänna straffprocessen, de straffprocessuella grundbegreppen och de centrala processprinciperna samt de processrättsliga instituten. Den andra delen ger grundläggande insikter i huvudprinciperna för den allmänna civilprocessen och för skiljeförfarandet, förlikningsförhandlingar och medling. Denna del ger även kunskap om och förmåga att förstå de processuella grundbegreppen och de allmänna processprinciperna samt goda insikter om centrala processrättsliga institut. Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter eget schema. Juridiska fakulteten har lång erfarenhet av att anordna nätburna kurser och våra distansutbildningar är idag några av universitetets mest sökta kurser.

Kursens olika delar:

 • Föreläsningar: För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som spelats in med lärare vid fakulteten. Dessa kan du se på va blackboard när det passar dig.
 • Ämnesdidaktiska seminarier: Kursen innehåller två ämnesdidaktiska seminarier som är obligatoriska och omfattar 1 högskolepoäng vardera. Seminarierna ger dig moderna verktyg för gymnasieundervisningen i juridik och du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna. Under seminarierna diskuteras straff- och processrättens centrala juridiska begrepp och problemställningar och hur man som lärare med hjälp av rättspraxis och övningsuppgifter kan göra det möjligt för gymnasieelever att identifiera och lösa sådana problem. Dessutom innehåller seminarierna projekt som syftar till att ge kursdeltagarna konkreta exempel på verktyg och övningar att använda i hemklassrummet, så som att upprätta stämningsansökan, analysera rättsfall och genomföra ett rättegångsspel i straffrätt. Vi behandlar även hur man bäst förmedlar juridik på ett språk som gymnasieelever kan relatera till, etiska och moraliska aspekter av juridiken, juridikämnets koppling till gymnasieskolans karaktärsämnen samt hur man bedömer elevers prestationer och kunskapsutveckling. Seminarierna omfattar totalt fyra heldagar. Observera att seminarierna äger rum via internet i vår läroplattform blackboard. Seminarietillfällena är således inga fysiska träffar.
 • Självrättande test: I varje modul finns självrättande test med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest.
 • Övningsuppgifter: Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Övningsuppgifterna har ingen betydelse för tentamen eller kursens fortsatta gång, utan är endast till för att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.
 • Obligatoriska prov: I kursen ingår tre obligatoriska prov omfattande totalt 3 högskolepoäng. Dessa görs på distans.
 • Examination: Skriftlig examination motsvarande 10 högskolepoäng sker i slutet av kursen. Utgångspunkten är att avslutande examination genomförs som en platsbunden salstentamen i Lund, Helsingborg eller Stockholm. Formatet för tentamen anpassas dock efter rådande omständigheter och eventuella förändringar meddelas därför senast i samband med kursstart.

 

Kursen är en introducerande kurs till förvaltningsrätten som behandlar flertalet olika rättsområden och låter dig som student prova på allt från offentlighetsprincipen till socialrätt och mycket däremellan. Kursen innehåller fyra obligatoriska prov på distans som ger 1,5 högskolepoäng vardera. Kursen avslutas med en obligatorisk och platsbunden tentamen som ger 9 högskolepoäng. På vår- och höstterminerna ges kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminen ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor.

Kursen innehåller fem avsnitt:

 • Avsnitt ett: Juridisk metod, Rättsteknik och studieteknik samt Förvaltningsrättens grunder
 • Avsnitt två: Offentlighet och sekretess samt Europarätt
 • Avsnitt tre: Politirätt och migrationsrätt, Socialrätt och socialförsäkringsrätt, Hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt Plan- och bygglagen
 • Avsnitt fyra: Förvaltningsförfarandet och Det förvaltningsrättsliga besvärsförfarandet
 • Avsnitt fem: Kommunalrätt och Extraordinärt rättsmedel

 

Kursen är en introducerande kurs till juridiken som behandlar flertalet olika rättsområden och låter dig som student prova på allt från familjerätt till straffrätt och mycket däremellan. Kursen innehåller fem obligatoriska prov på distans, varav de första fyra ger 1,5 högskolepoäng och det sista 3 högskolepoäng. Kursen avslutas med en obligatorisk platsbunden tentamen som ger 6 högskolepoäng. På vår- och höstterminerna ges kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminerna ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor.

Kursen innehåller sex avsnitt:

 • Avsnitt ett: Juridisk metod, Den svenska rättsordningen, Konstitutionell rätt, Rättshistoria och Avtalsrätt
 • Avsnitt två: Köprätt, Konsumenträtt och Fordringsrätt
 • Avsnitt tre: Fastighetsrätt och Skadeståndsrätt
 • Avsnitt fyra: Associationsrätt, Arbetsrätt, Familjerätt och Successionsrätt
 • Avsnitt fem: Straffrätt och Processrätt
 • Avsnitt sex: EU-rätt och Genusperspektiv

 

Kursen är en grundkurs inom juridiken, i ämnet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtalet till avsked och allt däremellan. Under vår- och höstterminer erbjuds det, förutom den nätbaserade undervisningen, också frivilliga seminarier på Campus Helsingborg vid Lunds universitet. Kursen innehåller fem obligatoriska moment i form av prov, samt en obligatorisk och platsbunden salstentamen. Tentamen kan skrivas i Lund, Helsingborg och Stockholm. På vår- och höstterminer ges kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper under en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminen ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden, vilket omfattar 3 högskolepoäng. Övriga 12 högskolepoäng utgörs av arbetsrätt. De centrala delarna är regleringen av anställningsavtalet, kollektivavtalets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.