Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskarutbildningen

Utvärderingen för utbildningen på forskarnivå påbörjades vårterminen 2019 och beräknas vara färdig höstterminen 2020. Bedömningen sker dels genom en självvärdering, dels genom kollegial granskning av externa sakkunniga. Studentmedverkan sker genom deltagande av representanter från Juridiska fakultetens doktorandråd.

Juridiska fakultetsstyrelsens nämnd för utbildningen på forskarnivå (NUF) har utsett en arbetsgrupp (ordföranden, studierektorn, en doktorandrepresentant och sekreteraren i nämnden) med särskilt ansvar för att bereda utformning, genomförande och uppföljning av kvalitetsarbetet för utbildning på forskarnivå vid Juridiska fakulteten.

Juridiska fakultetsstyrelsen har utsett professor Inger Johanne Sand, Oslo universitet, och professor Henrik Palmer Olsen, Köpenhamns universitet till externa granskare.

Självvärderingsrapporten presenterades i fakultetsstyrelsen i december 2019 och överlämnades därefter till de externa granskarna.

Arbetet med självvärderingen påbörjades med ett gemensamt uppstartsmöte för Juridiska fakultetsstyrelsens nämnder för utbildningen (NUF och NUGA) vårterminen 2019. Under höstterminen 2019 genomfördes två halvdagar med ledamöterna i nämnden, en handledarträff och en doktorandträff.

Självvärderingen grundas på verksamhetsdokument, statistik och annan dokumentation från utbildningen på forskarnivå, samt på de synpunkter som inhämtats vid den särskilda handledarträff och vid den särskilda doktorandträff som utgjort två delar i arbetet med utbildningsutvärderingen.

Självvärderingen är disponerad så att efter ett kort avsnitt som innehåller en övergripande introduktion till utbildningen på forskarnivå följer tre avsnitt som ur ett kvalitetsutvecklingsperspektiv behandlar utbildningens förutsättningar, processer, samt resultat. I avsnittet om utbildningens resultat analyseras forskarutbildningens processer med utgångspunkt i de kriterier för utbildningsutvärdering som återfinns i universitetets Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet. Några överlappande beskrivningar av utbildningen förekommer i rapporten. Dessa upprepningar är en medveten avvägning så att varje avsnitt (förutsättningar, process och resultat) blir en självständig del. Frågor om jämställdhet, likabehandling och internationalisering är kontinuerligt integrerade genom hela framställningen och behandlas därför inte under separata rubriker (annat än, vad avser jämställdhet och mångfald, i avsnittet Förutsättningar).

Självvärdering är ett led i den första utvärdering av utbildningen på forskarnivå som fakulteten har genomfört inom ramen för Lunds universitets ordning enligt vilken alla utbildningar vid Lunds universitet ska utvärderas vart sjätte år. En utvärdering av detta heltäckande slag innebär en grundlig och övergripande genomlysning av utbildningen, och ger anledning till reflektion både kring själva utbildningen och kring det kvalitetsutvecklande arbete som under utvärderingsperioden har gjorts i utbildningen. Den ger också underlag för inriktningen för de kommande årens arbete i nämnden för utbildning på forskarnivå med att proaktivt analysera behoven av kvalitetssäkring. Detta är nödvändigt för att hantera de förändringar i förutsättningarna för utbildningen som kan förväntas i framtiden.