Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträttbild av Anna Wiberg. Foto.

Anna Wiberg

Utbildningssamordnare

Porträttbild av Anna Wiberg. Foto.

Quizar, guider och filmer − exempel på digitala lärobjekt och samarbetsmöjligheter kring e-lärande

Författare

  • Maja Carlson
  • Anja Hoppe
  • Anna Wiberg

Summary, in Swedish

I Lunds universitets handlingsplan för utveckling av e-lärande vid Lunds universitet 2016-18 beskrivs det som ett universitetsgemensamt mål att ”verka för en ökad användning av e-lärande
och digitalt stöd för undervisning och examination [...]”.
Under våren 2016 tillsattes en arbetsgrupp1
vid Lunds universitets bibliotek som hade till
uppgift att bland annat inventera bibliotekens arbete i digitala lärandemiljöer (både vid LU och
externt), samt forskning kring detta. Fokus låg på att hitta goda exempel och framgångsfaktorer
för att kunna bidra till en stärkt digital lärandemiljö vid LU.
En av arbetsgruppens slutsatser var att samarbeten är en viktig del av bibliotekariers pedagogiska
arbete i digitala lärandemiljöer. Ett samarbete mellan bibliotek kan vara kostnadseffektivt
och samarbeten mellan bibliotekarier och lärare ger bättre förutsättningar att motivera och
nå fram till studenterna. Integration av bibliotekens pedagogiska insatser i utbildningarna har
också visat sig vara av stor vikt. Detta går helt i linje med universitetets handlingsplan som
uppmuntrar till samarbeten om e-lärande inom universitetet.
Biblioteken vid Lunds universitet är organiserade på ett gynnsamt sätt för att stödja samarbeten
med lärare och forskare vid fakulteterna. En stor del av bibliotekarierna blir därför specialiserade
på ett ämnesområdes källor, publiceringskanaler och strukturer. I samarbeten med lärare
kan bibliotekarier bidra till att studenterna utvecklar färdigheter i att söka, finna och hantera
relevanta källor utifrån ett källkritiskt synsätt. Dessa färdigheter är viktiga för studenterna då
informations-mängden ständigt växer, materialet tar nya former och publiceringskanalerna blir
allt fler, vilket också visar sig i många kursplaner där de anges som lärandemål. Bibliotekarierna
på fakulteterna undervisar sedan länge om t.ex. källvärdering, sökmetoder och akademisk
hederlighet för studenterna. Redan dag sker delar av undervisningen med hjälp av digitala
lärobjekt som exempelvis quizar, guider och filmer.
Genom att presentera arbetsgruppens slutsatser, konkreta exempel på lärobjekt utvecklade
vid Lunds universitets bibliotek, samt erfarenheter från andra projekt, är förhoppningen att
belysa och diskutera bibliotekens roll i det universitetsgemensamma arbetet kring e-lärande.

Avdelning/ar

  • Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
  • HT-biblioteken
  • Bibliotek (Juridik)

Publiceringsår

2017

Språk

Svenska

Sidor

26-26

Dokumenttyp

Konferensbidrag: abstract

Ämne

  • Educational Sciences

Conference name

Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2017

Conference date

2017-11-23 - 2017-11-23

Conference place

Lund, Sweden

Status

Published