Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stipendier

Här hittar du information om aktuella stipendier riktade till dig som studerar hos oss. Det finns en rad olika stipendier att söka, både för dig som studerar på grundnivå men även för dig som kommit lite längre med dina studier. Du hittar även information om olika uppsatstävlingar som du antingen kan ansöka till själv eller där din handledare kan nominera dig. 

Allmänna stipendier

Dagens studenter är framtidens jurister. Därför ger Signat varje år ut ett stipendium på 5 000 kronor till en driven och engagerad juriststudent. Även om vi på Signat tycker att det är bra att du sköter skolan, så är toppbetyg inte ett kriterium i denna ansökan. Det vi efterfrågar är hjärta istället för hjärna, det vill säga - din alldeles egna berättelse om varför du valde att studera just juridik. Vi tror att det är viktigt att då och då påminna oss själva om varför vi har gjort vissa val i livet.

Sista ansökningsdag är den 1 juni årligen. Stipendiet delas ut lagom till sommarlovet. Den utvalda studenten blir informerad i början av juni. 

På Signats webbplats kan du läsa mer och ansöka om stipendiet. 

Stipendiestiftelsen delar årligen ut stipendium till minst en person som blivit antagen till och påbörjat juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige och som kommer från en icke-akademisk familj. En icke-akademisk familj i detta sammanhang betyder att ingen av dina föräldrar har en svensk universitetsutbildning. Du som ansöker måste vara antagen till juristprogrammet och studera första, andra eller tredje terminen.

Stipendiet är om 10 000 kronor och delas ut till minst en person varje år i november eller december.

Ansökningsperiod är 1 januari - 31 oktober årligen. 

Information om stiftelsens stipendium finns på Mannheimer Swartlings webbplats. 

Föreningen är en ideell organisation och har till ändamål att främja kunnandet i Sverige avseende svensk och internationell entreprenad- och konsulträtt.

Föreningen delar årligen ut ett stipendium, eller i undantagsfall flera stipendier, inom föreningens verksamhetsområde. Stipendiemottagaren kan vara studerande (grundutbildning eller forskarutbildning) inom svenskt universitet/högskola.

Sista ansökningsdag är den 20 juni och 31 december årligen. 

Information om stipendiet på SVEFEK:s webbplats. 

Stipendier för studier utomlands

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner vid universitetet. För att vara behörig att söka måste du ha tagit 180 högskolepoäng vid utresa. 

Stipendium kan sökas för följande aktiviteter:

 • datainsamling för examensarbete
 • klinisk placering
 • verksamhetsförlagd utbildning
 • praktik
 • utbytesstudier

Det är två ansökningsperioder årligen, en under våren och en under hösten. 

Crafoordska stiftelsens resestipendium på universitetets webbplats. 

Om du är student vid Lunds universitet och ska praktisera inom Europa kan du vara berättigad till Erasmus praktikstipendium. För att vara behörig att söka måste du vara registrerad för heltidsstudier samt ha för avsikt att ta examen vid Lunds universitet. Det är även möjligt att söka stipendiet för en praktikperiod efter avslutade studier, dock måste ansökan skickas in senast under sista terminen på ditt program.

Tre sätt att göra praktik utomlands med Erasmus-stipendium:

 • Som en del av en praktikkurs eller examensarbete vid Lunds universitet
 • Som en frivillig praktik utanför ditt studieprogram vid Lunds universitet
 • Direkt efter avslutade studier vid Lunds universitet, dock måste praktiken avslutas inom 12 månader efter utfärdad examen

Praktiken ska motsvara heltidsarbete under en sammanhängande period från två månader upp till ett år.

Fullständig information om Erasmus praktikstipendium på universitetets webbplats. 

Stiftelsen grundades 1997 med syfte att föra vidare Theodor Adelswärds starka intresse för internationell politik och hans engagemang för mellanfolkligt samarbete för fred och demokratiutveckling efter första världskriget. Stiftelsen vill främja unga människors kunskaper om internationella förhållanden.

Forskarstiftelsens ändamål är att främja studier som utvecklar ungdomars kunskaper inom ämnesområdet internationella organ, internationellt samarbete och internationella förhållanden, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt frågor kring energi, miljö och hållbar utveckling, med fokus på de samhällsvetenskapliga, rättsliga, ekonomiska och politiska dimensionerna. Fokusering ska vara på aktörer och processer som är gränsöverskridande, vilket utesluter frågeställningar som enbart gäller ett visst land.

Stiftelsen delar ut resestipendier om högst 50 000 kronor till studerande vid universitet eller högskola i Sverige för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på masternivå inom ett för stiftelsens relevanta ämnesområde.

Utlysningsperiod är den 15 juni - 15 september årligen. 

Elektronisk ansökan görs via forskarstiftelsens webbplats. 

Fotakuten.se är en del av Aukar Investment AB som förvärvar och förvaltar verksamheter i ett generationsskifte. Vi tror att utlandsstudier är ett mycket bra sätt för studenten att höja sin kompetens samt bidra med ett kunskapsutbyte mellan kulturer, därför har vi lanserat ett stipendium för utlandsstudier. Fotakutens stipendium är värt 5 000 kronor och delas ut två gånger per år till dig som student.

Sista ansökningsdagen på våren är 30 april och sista ansökningsdagen på hösten är 31 oktober.

Fotakutens stipendium för utlandsstudier på Fotakutens webbplats. 

Storbankernas fysiska kontor blir färre och färre och får konkurrens av nya snabbfotade aktörer som neobanker och uppstickarbanker. Nya valutor poppar upp i exceptionell fart. Vi lever i en tid av digitalisering, ökad mobilitet, nya sätt att handla och nya former av kommunikation. Den digitala transformeringen och den teknologiska innovationen inom finanssektorn drar till sig mycket pengar från riskkapitalister.

Sverige ligger många gånger i framkant vad gäller disruptiva idéer och genomföranden, men många av dessa nya innovationer och affärsmodeller får vi ofta genom möten med människor i andra länder, exempelvis genom studier utomlands.

Kreditkoll vill främja denna riktning med ett stipendium, Kreditkolls stipendium på 5000 kronor, som delas ut antingen till någon som skriver en uppsats kring ämnet Fintech eller förlägger hela eller delar av sina studier utomlands.

På Kreditkolls webbplats finns mer information om stipendiet och hur du ansöker. 

Syftet med fonden är att stödja norska, svenska och finska jurister som vill fördjupa sig inom sjörätt genom akademisk forskning eller praktisk erfarenhet utanför de nordiska länderna. Stipendiets storlek varierar från år till år, men har de senaste åren motsvarat 200 000 - 300 000 NOK.

Stipendiet ges först och främst för praktikvistelser (traniee) i New York och/eller London. I London kan fonden vara behjälplig med att arrangera en praktikplats hos någon av de ledande sjörättsadvokatbyråerna. 

Sista ansökningsdag är den 31 januari årligen. 

Nordisk Skibsrederforenings webbplats finns mer information om stipendiet och hur du ansöker. 

Ansökan är öppen för alla studenter som har eller ska studera utomlands. Kraven som ställs är att du ska bedriva studier på heltid utomlands, vara aktivt studerande samt folkbokförd i Sverige. Stipendiet är på 5000 kronor. 

Sista ansökningsdag är den 15 december 2024. 

Mer om utlandsstipendiet och ansökan på Likvidums webbplats. 

MyStep driver en fulltäckande jämförelsesajt inom ekonomi och har som fokus att öka kunskapen om lån och sparande för såväl våra läsare som låntagare. För att bidra ännu mer har MyStep lanserat ett stipendium. MySteps stipendium är värt 5 000 kronor och delas ut två gånger per år till dig som studerar utomlands.

Sista ansökningsdag på våren är den 30 april och sista ansökningsdag på hösten är den 31 oktober. 

På MySteps webbplats hittar du mer information om stipendiet och om hur du ansöker. 

Stiftelsen Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning lämnar varje år bidrag till juriststudenter som avser att studera vid utländska universitet samt jurister under forskarutbildning, forskare i rättsvetenskap och andra jurister.

Stiftelsen instiftades den 24 oktober 1919 genom en donation av legationssekreteraren Harry Axelson Iohnson. Fondens ändamål är enligt donationsurkunden dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar. Stiftelsen förvaltas av en direktion som för närvarande består av tre ledamöter. Bidraget uppgår normalt till 5 000 - 15 000 kr.

Ansökan skickas till sekreteraren för fonden per e-post: svenskjuristtidning [at] justus [dot] se (svenskjuristtidning[at]justus[dot]se)

Ansökan bör innehålla:

 • Fullständiga uppgifter om sökandens namn, adress, e-post och telefonnummer
 • En redogörelse för sökandens bakgrund
 • En redogörelse för vilket ändamål bidrag söks
 • En redogörelse för hur sökanden i övrigt avser att finansiera sitt projekt, bland annat vilka andra bidrag som sökts
 • Ett skriftligt intyg, i första hand från en akademisk lärare, angående sökandens studier i Sverige och det ändamål för vilket bidrag söks
 • En kort redogörelse för sökandens examensarbete

Till ansökan bör fogas:

 • Jur.kand.-betyg (eller motsvarande) eller betyg över hittills genomgångna kurser på juristlinjen
 • Eventuell studieplan eller liknande om ansökan avser studier vid utländskt universitet
 • Bevis att sökanden blivit antagen vid utländskt universitet.

Ansökningar om bidrag ur fonden ska ha inkommit till stiftelsen senast den 12 maj 2024.

Stiftelsen grundades 1919 och har enligt stadgarna till syfte att utveckla och främja utbytet av de vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheterna mellan Sverige och USA/Kanada. Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut och förmedla stipendier till forskning och högre studier (master, doktorand och postdoc) i USA och Kanada.

På Sverige-Amerika Stiftelsens webbplats finns mer information om stipendiet. 

Sweden-Japan Foundation utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka anslag. Sökande ska ha fast anknytning till Sverige. Studietiden i Japan måste omfatta minst tre månader.

Ansökningen är öppen från den 1 december - 1 mars (påföljande år) årligen. 

Information om stipendiet och hur du ansöker finns på Sweden-Japan Foundations webbplats. 

Uppsatsstipendier (och -tävlingar)

För att uppmuntra och stimulera intresset för fördjupande studier inom ämnesområden som anknyter till obeståndsrätten delar Ackordscentralen årligen ut ett stipendium. Stipendiebeloppet om 25 000 kronor som kan tilldelas en eller flera mottagare utdelas i samband med vårterminens avslutning till studerande vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet som på ett förtjänstfullt sätt skrivit ett examensarbete inom något av följande ämnesområden:

 • Konkurs och obestånd
 • Rekonstruktion av företag
 • Krediträtt, bankrätt och företagens finansieringsformer
 • Sakrätt
 • Annan rättslig fråga som kan ha anknytning till ovan

Det är nu dags att nominera student och uppsats för stipendiet avseende tiden 1 april 2021 till och med den 31 mars 2022. Rätt att nominera har alla handledare vid fakulteten. Nominering sker till Patrik Lindskoug senast den 31 mars 2022.
Ytterligare upplysningar kan lämnas av Patrik Lindskoug, e-post patrik [dot] lindskoug [at] jur [dot] lu [dot] se (patrik[dot]lindskoug[at]jur[dot]lu[dot]se), vid Juridiska fakulteten eller av Peter Öfverman, e-post peter [dot] ofverman [at] ackordscentralen [dot] se (peter[dot]ofverman[at]ackordscentralen[dot]se), vid Ackordscentralen Syd AB.

Advokatbyrån Sigeman & Co vill främja och uppmuntra till ökad kunskap inom arbetsrätt. För att åstadkomma detta har de utlyst ett uppsatsstipendium inom det arbetsrättsliga ämnesområdet för studerande vid juridiska fakulteten på Lunds universitet. Med stipendiet vill byrån premiera en eller flera studenter som skrivit ett högkvalitativt arbetsrättsligt examensarbete som bidrar till en ökad förståelse och ett ökat intresse för ämnesområdet.

Samtliga handledare vid fakulteten har rätt att nominera en student och uppsats. Nomineringen ska åtföljas av en kort motivering och ska ske till professor Birgitta Nyström.

För mer information rörande stipendiet och nominerings- och urvalsprocessen, vänligen kontakta professor Birgitta Nyström eller advokat Johan Sigeman.

E-post Birgitta Nyström: birgitta [dot] nystrom [at] jur [dot] lu [dot] se (birgitta[dot]nystrom[at]jur[dot]lu[dot]se)
E-post Johan Sigeman: johan [dot] sigeman [at] sigeman [dot] se (johan[dot]sigeman[at]sigeman[dot]se)

AG Advokats ger årligen ut ett stipendium på 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn.

Sista ansökningsdag är den 1 mars 2024.

Komplett information och riktlinjer på AG Advokaters webbplats. 

Bright Advokat vill uppmuntra juriststudenter att intressera sig för juridik som efterfrågas av fastighetsbranschens aktörer såsom fastighetsrätt, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt. Bright Advokat har därför inrättat ett uppsatsstipendium som delades ut första gången våren 2021. Om du är juriststudent och har skrivit ditt examensarbete inom något av dessa områden eller ett annat rättsområde med anknytning till fastigheter är du välkommen att söka vårt uppsatsstipendium på 10 000 kronor.

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2024.

Information om uppsatsstipendiet på Bright Advokats webbplats. 

För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor anordnar Brottsoffermyndigheten kontinuerligt en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum. Uppsatserna ska vara på lägst kandidatnivå eller som en del av en yrkesexamen på minst 180 högskolepoäng. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.

Rådet för Brottsofferfonden utser de vinnande bidragen. De tre bästa uppsatserna belönas som följer:
Första pris: 15 000 kronor
Andra pris: 10 000 kronor
Tredje pris: 5 000 kronor

En ny tävlingsomgång startade den 1 juli 2022 och pågår till och med den 31 januari 2024. Uppsatserna ska vara examinerade under tävlingsperioden. 

Information om uppsatstävlingen på Brottsoffermyndighetens hemsida. 

Tillsammans med Bankinstitutets arbetsgivareorganisation (BAO) har Finansförbundet en jämställdhets- och mångfaldskommitté som arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom branschen samt sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Kommittén belönar en uppsats per år med stipendium om 20 000 kronor.

Kommittén bedömer uppsatserna utifrån bland annat följande kriterier:

 • intresse ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv
 • nytänkande och idéer till förändringsarbete inom jämställdhets- och/eller mångfaldsområdet
 • vi ser gärna att uppsatsen berör bank- och finansbranschen
 • ämnets aktualitet
 • tillämplighet inom bank- och finansbranschen
 • uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg

Ansökningsperiod är den 1 juni - 15 augusti årligen. 

Information om uppsatsstipendiet på Finansförbundets webbplats. 

Ansökningsformulär på BAO:s webbplats. 

Compricer delar årligen ut ett stipendium som riktar sig till studenter som skrivit en uppsats inom ämnet privatekonomi. Stipendiet är värt 20 000 kronor och kan sökas av både författare till C- och D-uppsatser.

Sista ansökningsdag är den 30 september årligen. 

Compricer har mer information om stipendiet på sin webbplats. 

För att uppmuntra ökad kunskap inom familjerätt delar Familjens Jurist ut stipendium till juriststudenter i Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro för bästa uppsatsarbete inom svensk och internationell familjerätt eller socialrätt med barnrättslig inriktning.

En student per institution tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor för uppsatsarbete. Av vinnarna får även den uppsats som fått högst poäng det nationella stipendiet, Sverigestipendiet, och ytterligare 15 000 kronor. Den bästa uppsatsen inom de aktuella uppsatsämnena svensk och internationell familjerätt och socialrätt med barnrättslig inriktning får alltså totalt 25 000 kronor.

Varje fakultet nominerar två kandidater. Om du är intresserad av stipendiet ska du diskutera frågan om nominering med din handledare.

Civilsamhällets uppsatsstipendium utlyses årligen av paraplyorganisationen Famna som representerar den idéburna sektorn (non-profit) inom vård och social omsorg. Stipendiet delas ut för att uppmuntra forskning om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen. Uppsatserna måste vara godkända och på kandidat-, magister- eller masternivå. Uppsatsen bedöms utifrån samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet, originalitet och hur välskriven den är.

Med civilsamhället avses: "En arena, skild från staten, näringslivet och familjen, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen".

Priset tilldelas en vinnare och består av 10 000 kronor.

För frågor om stipendiet kontakta Paulina Troillet per e-post: paulina [dot] troillet [at] socialforum [dot] se (paulina[dot]troillet[at]socialforum[dot]se).

Fenix begravning AB delar årligen ut ett stipendium till bästa uppsats inom juridik för att uppmuntra till ämnets fortsatta utveckling. Stipendiet delas ut årligen och är värt 10 000 kronor.

Sista ansökningsdag är den 15 juni årligen. 

Information om uppsatsstipendiet finns på Fenix begravning AB:s webbplats. 

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom entreprenad-, miljörätt eller offentlig upphandling. Foyen vill ge studenter som skrivit en uppsats på 15 eller 30 högskolepoäng inom dessa rättsområden en utbildningsmässig uppmuntran. Stipendierna är på 15 000 kronor vardera.

Sista ansökningsdag är den 20 juni årligen.

För att söka stipendiet skickar du din uppsats till HR-assistens Matilda Grillhammar per e-post matilda [dot] grillhammar [at] foyen [dot] se (matilda[dot]grillhammar[at]foyen[dot]se) eller per post till:

Foyen Advokatfirma
att: Matilda Grillhammar
Regeringsgatan 52, Box 7229
103 89 Stockholm

Hyresgästföreningen utlyser under 2023 ett stipendium på högst 25 000 kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat bostadspolitik och hyresmarknaden. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2023 till 31 juli 2023.

Sista ansökningsdag är den 31 juli årligen. 

Information om uppsatsstipendiet, exempel på forskningsfrågor, förutsättningar och kontaktinformation på Hyresgästföreningens webbplats. 

Som student vid högskola och universitet kan du delta i en uppsatstävling som Jämställdhetsmyndigheten samt myndighetens vetenskapliga råd inbjuder till. Uppsatsen ska bidra med kunskap av relevans för jämställdhetspolitiken. De bästa uppsatserna får dela på 25 000 kronor.

Bidragen kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till jämställdhetspolitiken. Uppsatsen ska vara betygsatt med för ämnet högsta möjliga betyg, vilket ska intygas av uppsatsförfattaren vid ansökningstillfället. Uppsatsens relevans för tävlingen ska kort motiveras av uppsatsförfattaren.

Information om uppsatstävlingen på Jämställdhetsmyndighetens webbplats. 

Driver du eget företag vid sidan av studier? Småföretag står för den största delen av jobb som skapas i Sverige. Ändå väljer många studenter att påbörja en karriär på ett stort företag. Vi hjälper småföretag att få tillgång till finansiering. Vi tycker att småföretagande och entreprenörskap inte är tillräckligt uppmärksammat bland universitet och har därför skapat stipendiet för att främja företagandet bland studenter. Stipendiet uppgår till 10 000 kronor. 

Sista ansökningsdag är den 31 maj 2024. 

Information om stipendiet på Kreas webbplats. 

Kredity stipendium på 5 000 kronor delas årligen ut till bästa uppsatsidé som behandlar ekonomi. En bred tolkning av ekonomi tillämpas och där med välkomnas alla infallsvinklar. Till exempel ekonomisk policy, brottsbekämpning och handel. Syftet med stipendiet är att underlätta ekonomiskt för studenten vid en annars studieintensiv period.

För att kunna söka ska du skriva kandidat-, magister- eller masteruppsats samma år.

Sista ansökningsdag är den 31 mars årligen. 

Information om stipendiet på Kreditys webbplats. 

Vi kan aldrig betona nog hur viktigt hållbarhet och klimatvänligt företagande är för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen på nationell och EU-nivå. Lavendla vill självklart vara en del av utvecklingen och bidra på alla sätt vi kan.

Som ett led i det arbete att bli mer klimatvänliga, utlyser vi ett stipendium på 10 000 kronor, som avser uppsats eller forskning, inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Vi välkomnar ansökningar till detta stipendium från alla som skriver sitt examensarbete på svensk högskola eller universitet.

Sista ansökningsdag är den 31 december 2023. 

På Lavendlas webbplats finns mer information om stipendiet samt ett ansökningsformulär. 

Loanbuddystipendiet är ett stipendium på 5 000 kronor som du som student som skriver en uppsats inom ekonomi, pedagogik eller juridik kan ansöka om. Stipendiet delas ut till en student som påvisat ett gediget intresse för ekonomi, pedagogik eller juridik och visat exceptionell förståelse inom ämnet genom sin uppsats. Syftet med stipendiet är att främja engagemang och kunskapsfördjupning bland studenter. 

Sista ansökningsdag är den 15 maj 2024. 

Information om stipendiet på LoanBuddys webbplats. 

Lånero tilldelar årligen ett stipendium på 5 000 kronor till den student som bidrar till ökad förståelse för privatekonomi. 

Stipendiet har tagit fram i samråd med ekonomiska experter med syfte att få ett unikt perspektiv på ekonomi och lån, i synnerhet från den yngre generationen. 

Sista ansökningstid är den 31 mars 2024. 

Information om uppsatsstipendiet på Låneros webbplats. 

Vi på Lånfinans vill med detta stipendium främja studerande genom att dela ut ett årligt stipendium. Vårt mål är att ge studenter bättre förutsättningar gällande sina studier. Stipendiet är till för att motivera studerande att skriva en så bra uppsats som möjligt. 

Stipendiet delas ut årligen och summen är på 5000 kronor. 

Sista ansökningsdag är den 30 april 2024. 

På Lånfinans webbplats finns vidare information om stipendiet. 

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.

Stipendiet är uppkallat efter Josefine Midander och Cecilia Lönn, två kvinnor som drev fallet om diskriminering i form av etnisk kvotering vid antagning till juristutbildningen vid Uppsala universitet. Högst domstolen konstaterade 2006 i deras mål att rätten till likabehandling är en mänsklig rättighet och att kvotering av sökande till högskolan är olaglig diskriminering.

Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, EU-rätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt och så vidare, men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

Sista ansökningsdag är den 22 september 2024. 

Midander-Lönnstipendiet på Centrum för rättvisas webbplats. 

Två gånger per år delar Payup ut ett stipendium, motsvarande ett värde av 5 000 kronor, till studenter som skrivit C- eller D-uppsatser vid svenska lärosäten. 

För att ansöka om stipendiet behöver följande krav vara uppfyllda:

 • Uppsatsen måste vara en kandidat- eller magisteruppsats (C-/D-uppsats) vid ett svenskt universitet eller högskola
 • Identitet och lärosäte måste kunna bevisas i ansökan
 • Samtliga författare måste vara aktivt studerande och bokförda i Sverige

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2023 för höstterminen. 

Fullständiga villkor samt information om stipendiet på Payups webbplats. 

Till en eller flera juris studerande eller juris kandidater som skrivit förtjänstfulla examensarbeten med fastighetsrättslig inriktning.

Handledare av examensarbete inom fakulteten är välkomna att föreslå stipendiat. Vid nominering ska även en skriftlig motivering från handledaren inges. Till ansökan ska även bifogas ett exemplar av examensarbetet. Stipendiet delas ut vid examenshögtiden i juni.

Pristagaren utses av en stipendienämnd bestående av den professor i civilrätt vid fakulteten som har huvudansvaret för examensarbeten med fastighetsrättslig inriktning samt ordförande i nämnden för utbildning på forskarnivå.

Ansökan om stipendium ska inges till juridiska fakulteten och skickas till Helena Josefsson per e-post: helena [dot] josefsson [at] jur [dot] lu [dot] se (helena[dot]josefsson[at]jur[dot]lu[dot]se).

Ytterligare upplysningar kan erhållas av professor Birgitta Nyström på e-post: birgitta [dot] nystrom [at] jur [dot] lu [dot] se (birgitta[dot]nystrom[at]jur[dot]lu[dot]se)

Varje år premierar Vinge framstående examensarbeten vid juristutbildningarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Vingestipendiet delas ut till den student som skrivit den bästa affärsjuridiska examensuppsatsen vid respektive universitet under året. Högst en stipendiat per universitet utses.

Stipendiesumman är på 19 000 kronor och de vinnande uppsatserna publiceras dessutom i skriften Affärsjuridiska uppsatser. Om du är intresserad av stipendiet ska du diskutera frågan om nominering med din handledare.

Stipendiaten utses genom att handledarna för examensarbeten vid respektive universitet nominerar uppsatser till stipendienämnderna.

Nominering ska ske senast den 31 mars årligen.

På Vinges webbplats finns mer information om stipendiet. 

Kontakt

Madeleine Rietz

Utbildningskoordinator
madeleine [dot] rietz [at] jur [dot] lu [dot] se (madeleine[dot]rietz[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 30